Kinderen van Israël

Geschreven door de redactie

Gisteren hebben wij evenals als vorige jaar een hele mooie bijeenkomst gehad met de rabbijn van Savyon, de rabbijn Brodman en diens zoon rabbi Shmuel Aharon Brodman.

Centrum voor Joodse studie in Savyon
‘Laat mijn volk weten’. Dat is de slogan van David Brodman, die met man en macht werkt aan de opdracht om seculiere kinderen uit alle delen van Israël te vertellen dat de God van Abraham, Izaak en Jacob ook hun God en Vader is.
Elke dag bezoeken honderden kinderen en ouderen zijn centrum in Savyon. Daar vertelt hij over de Joodse geschiedenis uit de Tenach. Brodman vertelt: “Rond Tel Aviv en ook in andere streken van Israël is de verwereldlijking enorm. Toch is er in deze streken een grote honger naar Gods woord. Vooral in deze extreem moeilijke tijden vragen vele jongeren zich af wat het betekent om Jood te zijn. Waarom zijn we door de eeuwen heen bedreigd en vervolgd en zijn we nog steeds niet veilig, nota bene in ons eigen land? Dat werpt hen terug op hun Joodse wortels. Ik bespeur een soort reveil, vooral onder jongeren. Ze willen weten wie God is.”
Rabbijn Brodman werd in 1936 in Rotterdam geboren en kan zich de bombardementen op de havenstad nog goed herinneren. Hij overleefde miraculeus de verschrikkingen in het concentratiekamp Theresiënstadt. Brodman maakte alija naar Israël in 1973. Dit unieke centrum is volledig onafhankelijk en a-politiek.

Het was een ware traktatie deze geleerde voor de tweede keer te mogen aanhoren, waar thema kinderen van Israël centraal stond.

De rabbijn begon met een Talmoedische Spreuk waarin ons geleerd wordt dat het een zegen is om je vrienden terug te zien. Als het ware heeft de Eeuwige ons doen herleven. M.a.w. het is een zegen dat de rabbijn en wij allen na een jaar elkaar mogen terugzien. En inderdaad, het was voor mij een groot kado om rabbijn Brodman zeer uitgebreid te mogen ontmoeten en in private te mogen spreken, even eens met zijn zoon.

De rabbijn vertelt ons dat alle tekenen van de einde der tijden aanwezig zijn. Rampen volgen elkaar steeds sneller op, conform de voorspellingen in de Bijbel, maar ook in de Kabbalah , m.n. de Sefer Hazohar, het Boek van de Glorie. De Kabbalah heeft eeuwen en eeuwen geleden immers voorspelt dat in september/oktober 5765/5766 (2005) vele aardbeving over de wereld zouden plaatsvinden. En we hebben mogen concluderen, achteraf, dat Joodse kabbalisten wel degelijk de Roeach Hakodesj bezitten om zo voorspellingen correct weer te geven zónder dat zij de label van een Nostradamus op hun borst toegeschreven dienen te hebben. Zoals er staat geschreven in de Tora:
Hieraan: als een profeet namens de Heer het woord voert en er gebeurt niets, zijn woorden worden niet bewaarheid! Zo’n profeet spreekt geheel voor eigen rekening. Laat je door zo iemand niet van de wijs brengen. Dewariem/Deut. 18:22. De Joodse Kabbalah is goed, zolang je alleen inlaat met de echte Kabbalisten i.p.v. Hollywood of New-Age Kabbalah.

De rabbijn kon zeer terecht zijn voorliefde voor de legendarische rabbijn en Tora-verklaarder RaSJi niet onder stoel en banken schuiven en vol liefde heeft hij RaSJi’s eerste commentaar op de Tora centraal gezet om het punt van deze thema te maken.
De Tora is een praktijkboek. Een doe-boek. Een boek met leefregels om zo tot een lang, gezond en gelukkig bestaan te creëren met G’d en je medemens. Maar waarom begint zo’n doe-boek met het Scheppingsverhaal? Dit komt ook voort vanuit een profetische oogpunt. RaSJi stelt het volgende:
de Kracht Zijner werken [het scheppingswerk] maakte Hij Zijn volk bekend, om hun te geven het erfdeel der volkeren (Ps. 111:6). Want, indien de natiën der wereld tot Israël mochten zeggen: ‘”rovers zijt gij, want gij hebt de land der zeven volkeren veroverd”, dan kunnen zij hun zeggen: de gehele aarde is van den Heilige, geloofd zij Hij; Hij heeft haar geschapen en haar gegeven aan hem, dien het Hem goed dacht; met Zijn wil gaf Hij haar hun en met Zijn wil ontnam Hij haar hun en gaf Hij haar ons.
Met dit antwoord uit het commentaar van RaSJi’s op Bereesjiet/Genesis 1:1 sla je de aanklacht van het gehele Arabische- en Westerse wereld lam. Immers het is zeer actueel dat Israël door de natiën der wereld voor (land)rovers worden aangezien.
Echter wie zou dit antwoord van de Tora en haar commentaar van RaSJi’s aanvaarden? Wie moet daarvan worden overtuigd, vraagt de rabbijn af.

Vervolgens wijst de rabbijn ons op de citaat uit het commentaar van RaSJi’s die in verschillende persoonvormen staan. Er staat G’d heeft het hún (de Arabieren) gegeven en nu geeft Hij het aan ons ipv G’d heeft het júllie (de Arabieren) gegeven en nu geeft Hij het aan ons. Hoe komt dit? Simpel om het feit dat de vraagstelling niet tot de natiën der wereld en de Arabieren gesteld moet worden, maar aan Israël zelf. De kinderen van Israël moeten weten en overtuigd zijn dat de Kracht Zijner werken Zich uit in Zijn volk: Kinderen Israëls. Wanneer je ipv van “hun” “jullie” zegt, dan dien je de Arabieren te overtuigen. Nee zegt het commentaar van RaSJi, die óók uit de Middeleeuwen stamt en dus een profetische blik naar anno 2005 heeft gehad: de overtuiging moet naar de Jood en níet naar de Arabier.

De EU ziet immers de waarheid niet. Zij zien niet de waarheid wíe de oorlog begonnen is. Vervolgens wordt Israël in de schoenen geschoven dat zij zelf zelfkritiek uiten middels linkse bladen zoals de Ha-ârets, waar beweert wordt dat Israël in 1948 en 1967 zelf fout zou hebben gezeten. Een bevriende rabbijn van rabbijn Brodman vroeg aan 250 defensieleden van Israël het volgende om te illustreren wat er in Seculier Israël leeft:
Rabbijn: “Welk recht hebben wij om dit land te verdedigen?
Soldaat 1: “Ik begrijp de vraag niet. Dit is ons geboorteland.”
Rabbijn: “Waar ben jij dan geboren?”
Soldaat 1: “in Bulgarije”.
Rabbijn: “Dan is Israël niet jouw moledet (geboorteland)”
Soldaat 2: “Wij hebben de Holocaust gehad waar 1/3 van mijn volk is omgekomen. Daarom verdedigen wij ons land.”

Rabbijn: “Luister jij nu eens wat jij zegt. Hebben de Arabieren iets te maken met de de sjoah ?”
Soldaat 3: “U weet toch over de vergadering van de verdeling van Israël in november 1947? Israël werd toen toch officieel, nav deze vergadering, erkend?”
Rabbijn: “Heb jij het protocol gelezen? Het aanhangsel? De voorwaarden? Ik heb het protocol toevallig hier bij mij. De voorwaarde van de verdeling van het land Israël is gebaseerd op Jeruzalem. Jeruzalem moet zowel Joods, als christelijk als islamitisch blijven! En jij bent met deze voorwaarden eens? Nee toch? Dan heb je ook op dit punt geen recht op het land Israël.”
Soldaat 4: “Heeft u de foto’s van Israël gezien van voor 1948? Het land was niet ontwikkeld. Ziet toch wat wij bereikt hebben. De gebieden die wij in 1967 veroverd hebben waren ook niet ontwikkeld. Kijk nu eens. Vanzelfsprekend dat dit land dus van ons is!”
Rabbijn: “Dit is de ergste opmerking! Verwaarloost of niet, dat maakt het land nog niet van ons!”
Soldaat 5: “De wereld kent één principe: het recht van de sterkste! Ongetwijfeld dat dit land van ons is. Wij hebben erom gestreden, bloed vergoten en gewonnen. Het land is van ons!
” Rabbijn: “Dit is de taal van de man. Maar dat is niet onze recht”.
Vervolgens gaat een eenvoudige kok van het bataljon zich met de discussie bemoeien en zegt: “Het is toch Bijbels? David Ben Goerion zei dat G’d het kadaster van dit land ons middels de Bijbel heeft gegeven. HIJ is het Die ons dit land beloofd heeft waardoor wij het recht hebben dit land te verdedigen”.

Rabbijn Brodman vertelde na deze waar gebeurde verhaal omtrent zijn bevriende rabbijn dat de meeste Tsabriem (Israëliërs die in Israël zijn geboren) niets van dat recht dat in de Bijbel staat weten. G’d en RaSJi voorspelden dat deze tijd zou komen dat de Israëlieten als rovers worden bestempeld. De Israëlieten moeten zichzelf overtuigen dat zij geen rovers zíjn! Geen één familie in Israël is direct of indirect gespaard met lijden. Het is daarom een groot wonder dat Joden hier rustig en vreugdevol onder blijven, G’d heeft hen zo gehard in het hoofd. Niet op de negatieve wijze, maar positief. Israël weet per slot van rekening dat G’d met haar is.
In de Sefer Hazohar is er 2000 jaar geleden voorspeld dat in de tijd voor de komst van de Masjiach dat Ismael met behulp van andere volkeren Israël niet in rust laat terugkeren naar het beloofde land van G’d. Maar in nood van Ja’aqov zal Israël daaruit gered worden!

Het grootste probleem is dat Israël zelf niet overtuigd van dit alles is. Onze eigen Joden weten dit geen eens en zijn niet met de Bijbel bekend. Israël zou vaandeldragers moeten zijn, merkte rabbijn Brodman op. Maar ze weten het niet. De kinderen die zijn instituut zitten weten van niets. Vervolgens hebben diverse ouders gezegd: “wat is jullie Jodendom toch mooi!” De rabbijn wijst hen vervolgens op dat zij zelf Joods zijn en dat dit prachtige Jodendom ook van hén is! Het probleem ligt ook in de maatschappij zelf. De Israëlische media is niet bepaald religieus, eerder passief of zelfs a-religieus. Instituten zoals Savyon Centrum krijgen veel minder of geen subsidie van het rijk, omdat daar Torastudies gegeven worden.
De rabbijn vertelt dat ook in Israël helemaal in is om je ouders, leraren, dus je meerdere bij de voornaam te nomen. Gebod “Eer je vader en je moeder”, dat volgens de rabbijn ook respect voor je meerdere behelst, is bij 100.000 kinderen onbekend! Net als bij Kerst hier in Nederland dat de kerken uitpuilen, maar de mensen geen eens weten wat Kerst inhoudt, zo worden de synagogen met Jom Kippoer “afgeladen” met Joden die het wel vieren, maar eigenlijk niet weten wát zij vieren. M.a.w. puur uit traditie. En anderzijds schijnen de meeste seculiere Joden nog nooit een synagoge van binnen te hebben gezien. Maar toch, toch hebben deze mensen de Joodse nesjomme, de Joodse ziel, waar uiteindelijk zoals de profeten hebben voorspeld, weer leven door de Eeuwige, geprezen is Hij, Zelf worden ingeblazen.

Tot slot wijst de rabbijn ons op de Joodse Kabbalah . Het Jodendom kent 3 leringen:

De Schriftelijke Leer, de Tora
De Mondelinge Leer. Zonder interpretaties van de Mondelinge Leer is de Schriftelijke Leer, de Tora, niet te begrijpen. Hoe je het gebod “eer je vader en je moeder” in praktijk moet brengen, is volgens de Mondelinge Leer bij te brengen.
De Esoterische Leer: de Joodse Kabbalah . Hierin zit de ware geheimen. De Joodse Kabbalah bevat veel geheimen, zoals de voorspelling van de Gaon van Wilna uit de 18e eeuw die voorspelde dat de Islam (in zijn tijd nog zo ongevaarlijk) een enorme kracht en gevaar zal ontwikkelen.
De rabbijn, die een enorme krachtige en liefdevolle nesjomme bezit, sluit af met Ps. 105 dat een aanvulling biedt op RaSJi. Het gaat om de twee laatste verzen die antwoord geeft op de vraag Waarom is het land van Israël aan Israël gegeven?: Hij gaf hun de landen der volken, zodat zij de arbeid der natien beerfden, opdat zij zijn inzettingen zouden onderhouden, en zijn wetten bewaren. Halleluja.

Wilt u meer lezen over rabbijn Brodman:
Samen de komst van de Mashiach bespoedigen
Bezoek ook zijn website:
Savyon Centrum

©FAQ-online 2005