Waarom Joden en Bne Noach niet in Jezus geloven.

Geschreven door Rabbijn Shraga Simmons vertaald door de redactie

Bron; Aish.com

Wat betekend het woord “Messias”?

Het woord Messias komt van het Hebreeuwse woord Mashiah en betekend de “gezalfde”. Het verwijst meestal naar een persoon in dienst van G’d die gezalfd is met olie. (Exodus 29:7, 1 Koningen 1:39 en 2 Koningen 9:3)

Jezus vervulde de Messiaanse profetieën niet.

Wat wordt er van de Messias verwacht dat hij bereikt? Eén van de belangrijke doelstellingen wat de Messias dient te bereiken volgens de Bijbelse profetieën is dat de Messiaanse tijdperk wordt gekenmerkt door universele vrede en de erkenning van G’d. (Jesaja 2:1-4, 32:15-18, 60:15-18; Sefanja 3:9; Hosea 2:20-22; Amos 9:13-15; Micha 4:1-4; Zacharia 8:23, 14:9 en Jemeria 31:33-34)

1) De Bijbel zegt specifiek wat de Messias zal doen:

2) Hij zal de derde Tempel bouwen (Ezechiël 37:26-28)

3) Hij zal alle Joden terug brengen naar het land Israël (Jesaja 43:5-6)

4) Er zal een tijdperk aanbreken van vrede in de wereld en er zal een einde komen aan haat, onderdrukking, lijden en ziekte. Zoals er staat in Jesaja 2 :4: “Geen volk zal meer een zwaard opheffen tegen een ander volk en niemand zal nog oorlog leren”.

De kennis over G’d zal over de gehele wereld worden verspreid en zal de gehele mensheid verenigen. Zoals staat geschreven in Zacharia 14:9: “En G’d zal koning zijn over de gehele wereld- op die dag zal G’d één zijn en Zijn Naam zal één zijn.”

Als een individu niet aan deze voorwaarde voldoet dan kan hij niet de Messias zijn. Omdat niemand nog deze Bijbelse beschrijven van de toekomstige koning heeft vervuld, verwachten de Joden en Bne Noach nog steeds de Messias. Alle Messiaanse claims die in het verleden door Jezus van Nazareth, Bar Cochba en Shabbtai Tzvi werden, gemaakt zijn afgewezen.

De Christenen verwijzen dan naar de tweede komst van Jezus waar hij dan de aangehaalde profetieën zou vervullen. De Joodse bronnen laten zien dat de Messias de profetieën direct zal vervullen en dat er in de Bijbel geen concept bestaat van de tweede komst.

Jezus voldeed niet aan de kwalificaties van de Messias.

Messias als een profeet.

De Messias zal de grootste profeet van de geschiedenis zijn na Mozes. (Targum-Jesaja 11:2; Maimonides-Yad Teshuva 9:2)

Profetie kan er alleen maar zijn als de meerderheid van het land Israël wordt bewoond door Joden over de gehele wereld. Deze situatiekwam al de laatste 300 jaar voor de gewone jaar telling niet meer voor. Tijdens de profeet Ezra verbleef de meerderheid van de Joodse bevolking al in Babylon en de profetie stopte na de dood van de laatste drie profeten- Haggai, Zacharia en Malachi.

Jezus verscheen op het toneel ongeveer 350 jaar nadat de profetie was gestopt en kon dus ook geen profeet zijn.

Afstammeling van David.

Vele profetische teksten spreken van een afstammeling van koning David die over Israël zal regeren tijdens de Messiaanse tijdperk. (Jesaja 11:1-9; Jeremia 23:5-6, 30: 7-10, 33: 14-16; Ezechiël 34:31, 37: 21-28; Hosea 3:4-5)

De Messias moet van vaderskant afstammen van koning David. (zie Genesis 49:10, Jesaja11:1, Jeremia 23:5, 33:17; Ezechiël 34:23-24) Volgens de Christenen is Jezus geboren zonder tussenkomst van een vader- en dus kon Jezus niet voldoen aan de Messiaanse voorwaarde om van vaderskant af te stammen van koning David.

Volgens de Joodse bronnen zal de Messias geboren worden uit menselijke ouders en zullen normale fysieke kenmerken hebben, zoals alle andere mensen. Hij zal geen halfgod zijn en zal niet over super krachten beschikken.

Hij zal de Thora in acht nemen

De Messias zal het Joodse volk opleiden om volledig de Thora in acht te nemen. In de Thora staat dat de mitswot voor eeuwig gelden en als er iemand komt om de Thora te veranderen dan wordt hij direct herkent als een valse profeet. (Deut. 13:1-4)

Door het hele Nieuwe Testament staat dat Jezus tegen de Thora ingaat en dat de geboden niet langer van toepassing zijn. Bijvoorbeeld in Johannes 9:14 staat dat Jezus slijk maakte en hiermee de Shabbat overtrad, waarop de Farizeeërs zeiden (vers 16) “Hij houd zich niet aan de Shabbat!”

Fout vertaalde verzen die “verwijzen” naar Jezus.

De Bijbelse verzen kan alleen begrepen worden door de teksten te bestuderen in de originele Hebreeuwse tekst. Alleen zo kan je er achter komen dat de Christelijke teksten verkeerd zijn vertaald.

Maagdelijke geboorte.

Het Christelijke idee van de maagdelijke geboorte komt uit het vers Jesaja 7:14 waarin staat dat “alma” bevalt van een kind. Het woord “alma” heeft altijd een jonge vrouw betekend, maar de Christelijke theologen hebben dit eeuwen later vertaald als “maagd”. Dit komt overeen met het heidens idee dat stervelingen werden bevrucht door goden in de eerste eeuw van de gewone jaartelling.

Lijdende dienaar.

De Christenen claimen dat in Jesaja 53 verwijst naar Jezus als een lijdende dienaar.

Jesaja 52 heeft hetzelfde thema wat doorgaat in hoofdstuk 53. Deze twee hoofdstukken beschrijven de ballingschap en de verlossing van het Joodse volk. De profetie is geschreven in het enkelvoud, omdat de Joden (Israël) als eenheid wordt gezien. Door de gehele Joodse tekst is Israël herhaaldelijk in het enkelvoud aangehaald als de “Dienaar van G’d” (zie Jesaja 43:8). In feite wordt er in Jesaja meer dan 10 keer naar Israël verwezen als Dienaar van G’d voorafgaand aan het hoofdstuk 53.

Wanneer je de tekst goed leest verwijst Jesaja naar het Joodse volk die wordt “gekneusd, verpletterd en als schaap naar de slachtbank geleid” aan de hand van de volkeren van de wereld. Deze beschrijvingen worden door de gehele Joodse tekst gebruikt beeldspraak van het lijden van het Joodse volk (zie Psalm 44)

In Jesaja 53 wordt de conclusie getrokken dat wanneer het Joodse volk wordt verlost de volkeren dan hun verantwoordelijkheid zullen erkennen en aanvaarden voor hun buitensporige lijden en de dood van de Joden.

Het Joodse geloof is uitsluitend gebaseerd op een openbaring aan het volk.

Door de gehele geschiedenis zijn er duizenden religies gestart door individuen en heeft hij of zij geprobeerd aan te tonen dat ze ware profeet waren van G’d. Een religie dat gebaseerd is op één persoon is een erg zwakke basis voor een religie, want je kan het niet controleren of het waar is. Wanneer anderen niet horen dat G’d gesproken heeft tot deze persoon dan moet je het maar aannemen dat het zo is. Zelfs als deze persoon claimt dat hij door openbaringen wonderen verricht bewijst dat nog niet dat hij de ware profeet is. Alle wonderen die worden verricht – die moeten aan dat degene de ware is- kan betekenen dat hij bepaalde krachten bezit, maar hebben niets te maken met de claim voor een profeet.

Het Jodendom is uniek onder alle grote wereld religies en is niet gebaseerd op “claims van wonderen” . In feite zegt de Bijbel dat G’d soms zelfs machten geeft om “wonderen” uit te voeren aan charlatans, om zo de loyaliteit te testen van de Joden aan de Thora (Deut. 13:4).

Van de duizenden religies in de menselijke geschiedenis is alleen het Jodendom gebaseerd op een nationale openbaring-G’d sprak tot de gehele volk. Als G’d een religie gaat starten dan zal Hij het aan iedereen vertellen en niet aan één persoon.

Maimonides zegt (Foundations of Torah, ch. 8):

De Joden geloofde niet in Mozes, onze leraar, omdat hij worden had verricht. Wanneer iemands geloof is gebaseerd op wonderen dan zal hij twijfels houden, want de wonderen kan worden verricht door magie of tovenarij. Alle wonderen de door Mozes werden verricht in de woestijn waren nodig, maar waren niet als bewijs van zijn profetie.

Wat was dan de basis voor het Jodendom? De openbaring op de berg Sinaï, waar de joden met hun eigen ogen zagen en met hun eigen oren hoorden en dat niet afhankelijke was van verklaringen van anderen. Zoals er staat: “Van gezicht tot gezicht sprak G’d met jouw..” Ook staat er in de Thora: “G’d maakte niet een verbond met jouw voorvaderen, maar met ons- die hier vandaag de dag leven.” (Deut. 5:3)

Het Jodendom is geen wonder, maar een persoonlijke ervaring van ooggetuigen van elke man, vrouw en kind die bij de berg Sinaï 3.300 jaar geleden daar stonden.

Wachten voor de Messias.

De wereld snakt naar de Messiaanse verlossing. Omdat we ons bewust zijn van de problemen in de samenleving verlangen wij naar de verlossing. Zoals erin de Talmoed staat zal een van de eerste vragen aan een Jood zijn op de Dag des Oordeels: “Heb je verlangt naar de komst van de Messias?”

Hoe kunnen we de komst van de Messias bespoedigen? De beste manier is om van de mensen te houden en om de geboden van de Thora te houden (zo goed als we kunnen) en om andere aan te moedigen dat ook te doen.

Ondanks de somberheid lijkt de wereld op weg naar verlossing te zijn. Eén van de tekenen is dat het Joodse volk is teruggekeerd naar het land Israël en het land weer in bloei heeft gebracht. Daarnaast is er een nieuwe generatie van Joden die terug keren naar de Thora traditie.

De Messias kan op elk moment komen, maar dat is afhankelijk van onze acties. G’d is er klaar voor als wij er klaar voor zijn. Zoals koning David zei: “verlossing zal vandaag komen- als je naar Zijn stem luisterd”.

Voetnoten

In een reactie wordt beweert dat Jozef Jezus heeft geadopteerd en zo de genealogie heeft doorgegeven aan Jezus. Er zijn alleen twee problemen met deze conclusie:

1) Er is geen Bijbelse grond voor het idee voor het doorgeven van de genealogische lijn door adoptie. Een priester die een zoon adopteert van een andere stam kan zijn zoon geen priester maken door adoptie.

2) Jozef kan nooit een genealogische lijn door geven die hij niet heeft. Jozef was een afstammeling van Jechonja (Matteüs 1:11) Hij viel onder een vloek van de koning dat geen één van zijn afstammeling koning kon worden op de troon van David( Jeremia 22:30 en 36:30).

Om dit moeilijke probleem te beantwoorden, beweren apologeten dat Jezus zelf via zijn moeder sporen heeft naar koning David zoals aangeven in het derde hoofdstuk van Lukas. Maar er zijn hier vier fundamentele problemen met deze bewering:

Er is geen bewijs van Maria dat zij afstamt van David. Het derde hoofdstuk van Lukas geeft de genealogische lijn van Jozef en niet die van Maria.

Zelfs al kan Maria haar genealogische lijn terug voeren naar David dan heeft dit geen affect op haar zoon, want de genealogische lijn gaat via de vader en niet via de moeder. Vergelijk: Numeri 1:18 en Ezra 2:59

Zelfs al zou de familie lijn van Maria terugvoeren naar David dan nog kwam ze uit een legitieme Messiaanse familie. Volgen de Bijbel de moet de Messias afstammen van David en zijn zoon Salomon (II Samuel 7:14; I Kronieken 17:11-14, 22:9-10, 28:4-6). De derde hoofdstuk van Lukas is niet relevant voor deze discussie want genealogische lijn loopt via David zoon Nathan en niet Salomon (Lukas 3:31)

In Lukas 3:27 staat genealogische lijn van Sealtiël en Zerubbabel. Deze twee komen ook in Mattuës 1:12 voor als zoon van Jechonja. Als Maria van deze voorvaderen afstamt dan wordt ze hier ook gediskwalificeerd van de Messiaanse lijn.

Maimonides besteed een groot deel van de “Gids voor de Perplexed” het fundamentele idee dat G’d onstoffelijk is en dat betekend dat Hij geen lichamelijke vormen aanneemt. G’d is eeuwig en staat boven de tijd. Hij is oneindig voorbij de ruimte. Hij kan niet geboren worden, nog sterven. Zeggen dat G’d een menselijke vorm zou aannemen dan maak je van G’d zowel in Zijn eenheid als in zijn goddelijkheid een kleine afnemende G’d. Zoals de Thora zegt: “G’d is geen sterveling”(Numeri 23:19.