Begrafenissen

Geschreven door de redactie

Inleiding

Dit artikel gaat over hoe wij om moeten gaan met de overledene en wat de Bijbel leert wie er verantwoordelijk is om de Bne Noach te begraven. Ook behandelt dit artikel het onderwerp cremeren en wat het verschil is tussen cremeren en begraven. Het artikel is mede tot stand gekomen naar aanleiding van de chat, maar ik heb ook andere bronnen gebruikt.

Begrafenissen.

Zijn wij als Noachieden verantwoordelijk om mede Noachieden te begraven? Het antwoord kunnen we vinden in Dewariem/ Deuteronomium 21:23: “ Zijn lichaam zal niet tot in de nacht blijven hangen aan de galg, maar je zal hem diezelfde dag nog begraven, want een lichaam die hangt aan de galg is een vloek voor Hasjem en je zal je land niet verontreinigen, welke Hasjem, jouw G’d je geeft als erfenis.”

Tegen wie wordt dit gezegd? Dit wordt verteld aan het Joodse volk. In deze vers wordt het Joodse volk opgedragen om zelfs een veroordeelde mede-Jood diezelfde dag nog te begraven. Volgens Rabbi Sprecher kunnen we twee conclusies trekken. De eerste is dat Noachieden niet alleen verantwoordelijk zijn om mede-Noachieden te begraven (RaMBaM in Hilchot) en ten tweede hoeven Noachieden niet op de zelfde dag begraven te worden. Overigens wordt deelname aan een begrafenis wel gezien als een daad van liefdadigheid en krijg je een belangrijke beloning in de Komende Wereld.

Maar wie zijn dan wel verantwoordelijke om ons te begraven? Er zijn drie redenen op te noemen dat Joden op de eerste plaats verantwoordelijkheid hebben om ons te begraven.

De eerste is dat begraven chesed/liefdadigheid is. Dit kunnen we vinden in Tehilliem/Psalmen 145:9: “Hasjem is goed voor iedereen; Zijn genade zijn op al Zijn werken”.

De tweede reden staat in Gittin 61a. Joden die niet-joden begraven verminderen de vijandige betrekkingen aanzienlijk. In dit geval maakt het niet uit of de niet-joden bne Noach zijn of niet.

De derde reden kunnen we terug vinden in Bereesjiet/ Genesis 9:20-27. Hier staat het verhaal dat Noach beschaamd en dronken in de tent lag. Sjem nam het initiatief om Noachs lichaam te bedekken en werd hierbij geholpen door Jafet. Hierdoor werd de afstammelingen van Sjem (Joden) beloond met de mitswe tzitzis en de afstammelingen van Jafet worden hierdoor beloond doordat ze begraven zullen worden in Eretz/land Israël na de oorlog tussen Gog en Magog zie daarvoor Ezechiel 39: 11( Artscroll Choemasj commentaar Bereesjiet/ Genesis 9:23). De Joden zullen na de oorlog dan alle doden begraven in Israël (Ezechiel 39: 12-16). De derde reden wordt dus door de Rambam ( Hilchot Melachiem: hfst 10,wet 12) aangehaald dat de Joden Bne Noach moeten begraven.

Waarom niet cremeren?

Cremeren is tegenwoordig populairder dan dat het vroeger was, maar mogen Bne Noach zich laten cremeren en wat is het verschil tussen cremeren en begraven?

Op het forum werd een vraag gesteld aan rabbijn Sprecher of men- Jood of Bne Noach- dieren mag cremeren of juist moeten begraven. Het antwoord van de rabbijn luidde: “ Ja. Er is geen verbod voor het cremeren van dieren, want alleen Adam is uit stof gecreëerd en is tot stof wedergekeerd (zie Bereesjiet/ Genesis 3:19) , dus dit verbod van cremeren geldt daarom ook voor alle mensen (ongeacht Jood of niet)en niet voor de dieren”.

Later vond ik op de website van het NIK in parasja Sjemot 5771 een uitleg wat het verschil is tussen begraven en cremeren:

Vanwege de herrijzenis keert het Jodendom zich tegen cremeren. Een ontbindingsproces produceert mest, verbranding resulteert in as. Het verschil tussen mest en as ligt hierin, dat mest ontstaat door het uiteenvallen van de verschillende elementen zonder intrinsieke verandering in de basisbestanddelen.

Vandaar, dat mest de eigenschap bezit planten te doen groeien en dat een geplant zaadje weer kan ontspruiten. Het graan komt zelfs beter uit de aarde tevoorschijn dan het erin ging. Juist het ontbindingsproces in de aarde staat borg voor verdere groei en ontplooiing.

Verbranding echter verandert de samenstellende bestanddelen wezenlijk. De dampen en gassen verdwijnen in de atmosfeer zonder hier op aarde enig spoor achter te laten. As is slechts twee procent van de oorspronkelijk aanwezige stoffen en bezit niet het vermogen de oorspronkelijke structuur weer tot hernieuwd leven te brengen. De aarde is een vergaarplaats waar alle overledenen wachten op hun nieuwe status, die ingeluid zal worden door de Masji’ach.

Samenvattend kunnen we concluderen dat Bne Noach zich niet mag laten cremeren en dat door verbranding de samenstelling van de bestanden wezenlijk veranderden in tegenstelling tot het begraven. (Huis)dieren daar in tegen mogen we wel laten cremeren.

Hier kun je nog een uitgebreid artikel over Jodendom en crematie vinden.

Hoe te begraven?

Zijn er nog specifieke eisen die voor Bne Noach gelden voor en tijdens de begrafenis?

Ook kunnen we deze vraag beantwoorden aan de hand van een vraag die gesteld is aan rabbijn Sprecher. De vraag luidde: Mogen Bne Noach het lichaam van de overledene balsemen en (dan) opbaren? Volgens de rabbijn mogen we het lichaam balsemen en hij verwijst naar Jacob die werd gebalsemd nadat hij was overleden. Dit kon alleen omdat Jacob Bne Noach was, want volgens de Tora mag dit absoluut niet (zie commentaar in Artscroll Choemasj Bereesjiet/ Genesis 50:2) .Verder zegt de rabbijn nog: “Zelfs het opbaren van een lichaam is mogelijk. Wel moeten wij ons realiseren hoe eerder we een lichaam begraven hoe beter het voor de ziel is.”

Het beste is om de begrafenis ingetogen en volledig op Hasjem te richten en zonder bijvoorbeeld ‘pop’muziek te draaien. Wel kan er een speech worden gehouden over het leven van de overledene en kan je Tehilliem/ Psalmen opzeggen. Een deel of de gehele Psalm 49 en/of Psalm 139 kan hierbij worden opgezegd. Overigens is het voor de Bne Noach wel aan te raden the Artscroll TeHilliem te gebruiken en niet de gebruikelijke Nederlandse vertaling, omdat deze christelijk is waardoor de Tehilliem vaak naar de christelijke messias wordt verweren.

Ook kan je een gebed opzeggen (vertaald uit Prayers, Blessings, Principles of Faith and Divine Service for Noachides blz 43).

May G’d remember the soul of (mention the deceased person’s given names), son/daughter of (use Noach if the deceased is een Gentile; use Abraham if the deceased is a Jew), who has gone on to his/her world. By virtue of my praying on his/her behalf, and, without making a vow, my intent to donate proper charity on his/her behalf, may his/her soul be bound in the Bond of Life together with the souls of the righteous, and let us say: Amen

Moge G’d de ziel herdenken van (noem de namen van de overledene), zoon/dochter van (gebruik ben of bat Noach als de overledene niet-joods is; gebruik ben of bat Abraham als de overledene Joods is) die naar zijn/ haar wereld is gegaan. Krachtens mijn gebed namens hem/haar en zonder het maken van de gelofte, is het mijn bedoeling om aan de juiste goeden doelen te doneren namens hem/haar. Moge zijn/ haar ziel gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven samen met de zielen van de rechtvaardigen en laten daarop zeggen: Amen

Alles of een deel van het gebed kan worden opgelezen tijdens de begrafenis, herdenkingsbijeenkomst, de week van de rouw, de jaarlijkse gedenkdag dat de persoon is overleden of een andere speciale dag dat geschikt is. Maar het gebed mag niet meer dan één keer per dag worden voorgedragen.

Na ongeveer een half jaar na de begrafenis kan je een steen plaatsen. Houd de steen en het graf zelf bescheiden. Tijdens de Jahzeite ( gedenkdag dat de persoon is overleden) kan je een kaars branden die 24 uur brand. Als je op deze dag een kaars 24 uur brand dan helpt het de ziel van de overledene verder omhoog te gaan. Houdt hierbij de Joodse jaar aan. Rabbi Sprecher haalde twee verzen aan waardoor geconcludeerd kan worden dat ook de Bne Noach zich aan de Joodse jaar moet houden voor deze dagen. De twee verzen zijn Bereesjiet/ Genesis 7:11 en 8:4. Hier is een link dat je de gregoriaanse kalender kan omreken naar de Hebreeuwse kalender