Een Ander Joods Geluid: een collectieve Stockholmsyndroom

Je hoeft niet van EAJG te zijn, dat je deze twee Joodse en Palestijnse jongetjes samenziet, dan de oorlog tussen Israel en de Palestijnen.

“Als dat kankergezwel van bezetting, annexatie en achterstelling niet verdwijnt, zal het Midden-Oosten een brandhaard blijven.”

Max Wieselmann EAJG

“Wij Joodse mensen weten als geen ander waartoe dit soort discriminatie kan leiden.”

Harry de Winter EAJG

Vorig weekend gelezen:
“De Israëlische actie vond plaats in internationale wateren. De schepen van Free Gaza waren op weg naar Gaza met hulpgoederen aan de Gazaanse bevolking. Aan boord zijn honderden activisten uit de hele wereld. Free Gaza is een humanitaire en vreedzame actie voor de bevolking in Gaza, die gebukt gaat onder een vrijwel totale boycot door Israël en hierdoor verstoken blijft van de meest elementaire levensmiddelen en materialen. De Israëlische aanval op het konvooi van Free Gaza laat zien dat het Israëlische regime elk fatsoen en medemenselijkheid achter zich heeft gelaten en het internationale recht aan zijn laars lapt. Wij veroordelen de Israëlische aanval ten zeerste en roepen een ieder op, collectief of individueel, van zijn afschuw over deze aanval blijk te geven, richting Israëlische autoriteiten, richting onze eigen regering en volksvertegenwoordigers. Maar daarbij duidelijk dat het niet dit Israël kan zijn waarmee ons land en de EU normale betrekkingen onderhouden.”

Ondergetekende: Een Ander Joods Geluid, Harry de Winter en Max Wieselman

NIW 33 2010 naar aanleiding van de Freedom Flotilla Gaza.

Wat gaan er in de hoofden van leden van een Joodse organisatie als Een Ander Joods Geluid nu om wanneer zij Israël ‘ Schurkenstaat’ noemen? ‘Landverraders’ schoot er primair bij het lezen van deze ingezonden brief door mijn hoofd. Een landverrader is iemand of organisatie die in een bepaalde situatie de loyaliteit aan zijn land verruilt voor loyaliteit aan de vijand. Dekt dit de lading? Nee, want Joden van EAJG zijn Joden die zich op de eerste plaats Nederlander voelen en Israël wellicht niet als hun (toekomstig) thuisland ervaren. Echter het element ‘loyaliteit aan de vijand’ komt wel met deze stichting overeen. Wat is er dan toch aan de hand met hen?

Wie zitten achter Een Ander Joods Geluid?

Een Ander Joods Geluid is een Nederlandse stichting van Joden voor Joden, die in het leven is geblazen om kritiek op Israël bespreekbaar te maken. Op het eerste gehoor zou je denken dat daar niets mis mee is. Alleen gaat de kritiek op Israël veel verder dan een vriendschappelijke discussie. Zij zijn van mening dat Israël zich schuldig maakt aan bezettingspolitiek en vredesactiviteiten en masse overtreedt. Echter schiet EAJG haar doel – dat Joden kritiek op Israël zouden moeten kunnen uiten – voorbij door op haar website de regering op te roepen met de terroristische organisatie Chamas te gaan praten. Dit is opmerkelijk, omdat in de handvest van Chamas staat geschreven Joden te uit te roeien. Joden van EAJG zijn echt geen uitzondering, mochten zij dit denken!

Waar doet dit mij aandenken?

Het Stockholmsyndroom is het psychologisch verschijnsel dat mensen zich onder bepaalde omstandigheden hechten aan de personen die hen ernstig onrecht aandoen. Leden en sympathisanten van EAJG worden door het gevaar van het toenemende antisemitisme gegijzeld. Het gevaar is dat door dit syndroom een grote dosis zelfhaat binnen deze stichting geslopen is. Maar het gevolg voor de Joodse gemeenschap is wel dat zulke Joodse organisaties als EAJG door met name niet-Joden die een antisemitische of anti-Israëlische standpunt op na houden, koren op hun molen stuurt. EAJG gaat bij voorbaat van uit dat Joden ten aanzien van de Palestijnen de onderdrukkers en de agressor zijn. Naar mijn idee lijden Joden die zich bij organisaties als EAJG aansluiten aan zo’n een collectieve Stockholmsyndroom. Hun beeld over Israël en haar vijanden is geen realiteit. Met een geschiedenis als het Joodse volk is het naar mijn idee ongezond om kritiek om te zetten naar zelfhaat. Het is daarom puur uit eigen belang dat zij zich zo tegen hun eigen volk keren. Zij denken hiermee zichzelf te redden, wanneer de Islamisering in Nederland of zelfs heel Europa doorzet. Echter de geschiedenis heeft het tegendeel bewezen, nog niet zo lang geleden toen sommige Joden om zelfbehoud heulden met de nazi’s (lees hier de relatie tussen de nazi’s en de Islam). Ik zie hierin een duidelijke overeenkomst.

Of leden van EAJG echt alleen in het leven is geroepen om een kritische blik – ten gunste van de Palestijnen – werpt, valt dus van alle kanten sterk te betwijfelen, aangezien zij duidelijk antisemitische en extreemlinks georiënteerde activisten openlijk steunen. Neem bijvoorbeeld bij monde van voorzitter van EAJG Jaap Hamburger de verdediging van Gretta Duisenberg. Hij stelde duidelijk dat men bij haar op zoek zou zijn naar foutjes om zout op slakken te leggen. Haar agressie en extreme vorm van antisemitische instelling is geen foutje, maar een gevaarlijke politieke inzicht dat mensen opruit Joden te haten tot op het bot EAJG beweert dat mensen die mevrouw Duisenberg doorhebben zich schuldig maakt van karaktermoord op mevrouw Duisenberg. Dit verbaast mij. Mevrouw Duisenberg zet zich volledig in voor “Stop de bezetting”, maar “Stop de etnische zuivering in Dafur” is voor mensen zoals mevrouw Duisenberg schijnbaar van minder belang. Dat is wel duidelijk omdat mevrouw Duisenberg alleen maar onsmakelijke grappen kan maken over de 6.000.000 Joodse slachtoffers in de Sjoa’ en zich niet bekommert voor de mensen die door Palestijnen worden vervolgd, zoals eigen broeders die niet met de gevestigde orde eens zouden zijn. Nog niet te spreken over wat zij het liefst met Joden willen doen als zij een Jood te pakken krijgen. Talloze voorbeelden zijn op het Internet na te lezen.

EAJG heeft ook banden met mensen zoals Miriyam Aouragh, van ondermeer de Internationale Socialisten, die achter de opheffing van de Staat Israel staat. Over een opheffing van diverse Arabische Staten, dat keer op keer de mensenrechten overtreedt, wordt niet gesproken. Niet-Islamitische bevolking heeft geen rechten. Want toen het AEL die vreselijke antisemitische cartoons zoals die van Hitler in bed met Anne Frank, hielden zij hun lippen stijf op elkaar!

Ahmed Marcouch is een sympathisant van acties van EAJG. Treft hem geen blaam? Zeker wel. Bijna iedereen vertrouwt hem, maar men vergeet de volgende feiten die de afgelopen jaren in de media breed zijn uitgemeten. De heer Marcouch heeft:

Zijn naam aan het Palestina Komitee heeft verbonden, waarvan de voorzitter niet in staat is afstand te doen van de zelfmoordaanslagen.
zijn naam aan de IS (Internationale Socialisten) verbonden die samen met AEL tijdens de tweede Libanonoorlog in 2006 Chizballah steunden.
gepleit dat alle openbare scholen Koran-lessen moeten doceren.
150.000 euro aan subsidie aangevraagd om de radicale geestelijke naar ons land te kunnen halen. En dat terwijl al-Qaradawi een nieuwe Sjoa’ wil organiseren. Sjeik Qaradawi heeft fatwa’s uitgevaardigd waarin zelfmoordaanslagen worden goedgekeurd. Ook verdedigde hij de doodstraf voor homo’s volgens islamitisch recht. In een Amerikaanse rechtszaak is recent een foto opgedoken waarop hij is te zien naast de leiders van de terreurorganisaties Chamas en Chizballah. Al Qaradawi is de theologisch leider en ideoloog van de Internationale Moslim Broederschap (al Ikhwan al Muslimoun).
ook subsidie aan salafisten (een fundamentalistische stroming binnen de islam) aanvragen die als zogenaamde ‘bruggenbouwers’ tussen Islam en het Westen zouden functioneren.
Zijn wildwesten idee om Lokjoden in Amsterdam in te zetten tegen antisemitisme zal ook geen zoden aan de dijk zetten (is overigens verboden op grond van uitlokking mensen op te pakken). Eigenlijk staat de heer Marcouch niet ver van de gedachtewereld van het AEL, die zich met mensen begeeft die hun kans afwachten om een islamitisch kalifaat te kunnen stichten.

De Arier (zoals hij zichzelf graag noemde) Dries van Agt wordt door EAJG gepromoot en EAJG noemt zijn inzichten zelfs ‘dapper’.

EAJG loopt weg met “Vrienden van de goede zaak” zoals Bart Griffioen van het van het centrale actiecomité ‘Stop de Oorlog’, die enkele jaren geleden nog in de kringen van Chamas, Chizballah en de Moslim Broederschap bevond.

EAJG heeft ook banden met het eerder aangehaalde Nederlands Palestina Komitee. Nederlands Palestina Komitee vergelijkt Israëlische politiek met Nazi Duitsland. Ook geen sjieke vergelijking dat voor een serieuze discussie op niveau uitnodigt. Toen 15 jongeren in Zuid Jemen hun hand dodelijk vergrepen aan Joden, ook zij hielden hun lippen stijf op elkaar. Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) ziet naar eigen zeggen zich als onderdeel van een mondiale beweging die tegen uitbuiting, onderdrukking, discriminatie en racisme uit en is solidair met de Palestijnen. Het NPK steunt de strijd van de Palestijnen voor de verwezenlijking van hun onvervreemdbare rechten, zoals verankerd zou zijn in het internationaal recht, waaronder recht op zelfbeschikking, vermeende recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen en het recht op compensatie. Dit doen zij door middel van verspreiden van informatie, het beïnvloeden van de publieke opinie en de politiek, evenals door middel van materiële en immateriële steun aan de Palestijnen.

Zo kunnen wij nog uren door praten waarom er aanwijzingen zijn dat EAJG aan een collectief Stockholm Syndroom lijden, omdat zij zich in laten met de vijand die hun Joodszijn nota bene haten en hen ook van de aardbodem willen vegen. Dit is zo treurig.

Onder hun Joods-zijn proberen deze slachtoffers van het collectieve Stockholm-syndroom de Nederlandse politiek te beïnvloeden met haatzaaiende teksten en acties, blind zijn voor de schendingen van mensrechten door andere landen dan Israël. “Dat zal wel loslopen,” hoor ik menig een zeggen. Nee, dat loopt niet los, aangezien Maximá over mevrouw Duizenberg openlijk haar bewondering heeft geuit. Dat is verontrustend, want zoals ieder mens, werkt EAJG ook via netwerken! Waarom zouden zij daar een uitzondering in zijn?

Tot slot was het voor mij erg eenvoudig om de brief van EAJG aan het NIW een op een te weerleggen. Puntsgewijs zal ik ze bespreken, maar ondertussen doe ik een oproep aan alle mensen, Joden en niet-Joden, hun verstand te gebruiken en zich niet in te laten met geschiedvervalsing en politieke voorkeursbehandeling ten gunsten van de Arabieren. Noem mij een staat in het Middenoosten die naast Israel een democratie is, waar mensen in vrijheid en in alle openheid hun politieke voorkeur, hun religie, hun sexuele voorkeur en alle andere primaire rechten van de mens kunnen uiten? Als jij je tégen Israel en per definitie tégen haar politiek besluiten staat (ik koppel dit even los van de Tora ten aanzien van politiek Israel, omdat dit naar mijn idee een ándere discussie is), dan strijd jij tégen mensenrechten en dan zal de sjarī’a ook snel plaats krijgen in de Westerse samenleving.

De brief van EAJG: EAJG doelt op deze hulpgoederen:

EAJG schreef over deze vorm van vreedzaamheid:

Als het EAJG met elementaite levensmiddelen en materialen om Israel en Joden te doden, dan hebben zij gelijk. Hebben zij het over voedsel, medicijnen en andere primaire levensbehoefte, dan vrees ik dat deze mensen niet goed weten met welke tong zij spreken: de tong van de waarheid of de tong van de leugen:

Gaza in april:

Het is van Israel erg menselijk geweest om: weken van te voren voor een eventuele entering te waarschuwen en tijdens het opdoemen van de flottilje werden de zogenaamde vredesactivisten nogmaals bij tijds gewaarschuwd.

Hoezo zou Israel het internationale recht geschonden hebben? Daar zijn niet alle deskundige (zie ook nog eens deze link) met het EAJG eens en volgens de Beginselen van Helsinki staat Israel in haar recht.

Lees ook: ‘Misplaatste associatie’ in toespraak Max Wieselman