Gog en Magog, Messiaanse tijd en Einde der Tijden

Geschreven door de redactie

Sinds de aanstelling van Obama wordt er meer dan ooit rekening gehouden dat Gog en Magog naderbij komt. Wat gelijk impliceert dat als dit waar is wij in de generatie van de komst van de Mosjiach leven.

Gog en Magog in een notendop
In Avodah Zarah 9a leren we dat de wereld zoals we die kennen is bestemd om 6000 jaar te bestaan.

De eerste 2000 jaar heet de periode van de tohoe; niets: de wereld was onwetend betreffende de Tora.
De tweede periode van 2000 jaar wordt de jaren van de Tora genoemd.

De derde 2000 jaar zijn de Jemot Hamasjiach; de Dagen van de Mosjiach genoemd.
In die Jemot Hamasjiach ligt nog een periode die de Acharit Hajamiem of Kets Hajamiem wordt genoemd; ook wel de Einde der Tijden. Wij weten niet precies wanneer deze periode ín de huidige periode van de Mosjiach zal aanvangen.

In de periode van de Acharit Hajamiem, dat dus weer in de Jemot Hamasjiach valt, zal het fenomeen Chevlej Masjiach, de Geboorteweeën van de Mosjiach zich manifesteren. In deze periode zal Bnej Jisrael een enorme moeilijke tijd moeten doorstaan vol tegenslagen en vervolgingen, zoals de weeën net voor de geboorte. Ook zal in de periode de Kiboets Galoejot; het inzamelen van de Joodse ballingen terug naar Erets Jisrael plaat vinden. Uit deze weeën, zal bij wijze van spreke de Mosjiach geboren worden. Hoe we hem zullen herkennen, kunnen we HIER lezen.

Paar feiten:

In Jechezkel/Ez. 32, 38-39 beschrijft de profeet Gog uit het land Magog die tegen Bnej Jisrael in Erets Jisrael zal optrekken. Zecharjah/Zach. 14 leert dat Gog en Magog uiteindelijk resulteert tot de volledige bevrijding van Bnej Jisrael.
Volgens de Malbim in de naam van de ChaZaL én volgens Rasji kunnen we oorlog van Gog en Magog in drie oorlogen [milchamot Gog oemagog] verdelen; ook wel de drie golven. Gaon van Wilno is van dezelfde mening toegedaan. Jechezkel bespreekt de eerste twee en Zecharjah de laatste.
eerste oorlog zullen de legers van Gog en Magog verslagen worden zodra zij de grenzen van Erets Jisrael naderen.
De tweede poging zullen zij Erets Jisrael binnengaan en Jeroesjalajiem aanvallen.
De laatste aanval beleggen zij Jeroesjalajiem, maar uiteindelijk zullen zij zelf gedwarsboomd worden.
In de periode van Acharit Hajamiem; Einde der Tijden, zal de gebeurtenissen rond Gog en Magog plaatsvinden [Jechezkel 38:2, 8, 16].
N.a.v. 38:2 concludeert de Malbiem dat Gog en Magog opstaan nadat Bnej Jisrael weer in Erets Jisrael terug zijn.
In de naam van de R’ Elchonan Wasserman – die de Chofets Chaim geciteerd heeft – is Rabbi Eliyahu Lopian van mening dat WOI de eerste oorlog van Gog en Magog was.
Er werd voorspeld dat de tweede oorlog van Gog en Magog ongeveer 25 jaar na de eerste zou plaats vinden. Mag dat nu WOII geweest zijn!
De derde moet nog komen.
Wie Gog en Magog is, is onbekend. Pas na de gebeurtenissen die volgen in vervulling van de woorden van de profeten, zullen wij in staat zijn hen te identificeren als Gog en Magog (Zie Malbim op Jechezkel 38:17). Toch hebben we een idee:

Bereesjiet 28:9 spreekt over een huwelijk tussen Esav en de dochter van Jisjma’el. De nazaten van Bnej Jisrael vijanden Esav en Jisjma’el wordt in het resp. het Chr.dom [mn. in het Katholiek Geloof] en Islam gezocht. Vandaar dat geleerden menen dat in de Acharit Hajamiem de beide krachten tégen Bnej Jisrael zullen opstaan. Dat dit geen vreemd idee is, is om het feit dat de beide [wereld]machten door de tijden heen Bnej Jisrael altijd vervolgd heeft. Zowel fysiek als spiritueel. Het Boek van de profeet Dani’el spreekt ook over de oorlog van Gog en Magog [Dani’el 2:31-45], maar ook over dat zowel Esav als Jisjma’el in Acharit Hajamiem samen tegen Bnej Jisrael zal optrekken. Echter vanuit een spiritueel karakter is de Gaon van Wilno van mening dat de 70 volkeren uit Esav en Jisjma’el ontsproten zijn.

Het doel van Gog en Magog
Hoewel Gog en Magog om spirituele als om fysieke aspecten zal gaan, is het doel van de oorlog van Gog en Magog de vernietiging van de Staat van Israël en vanuit het perspectief van Hasjem de bevrijding van de Staat van Israël.

Gog en Magog ontstaan enerzijds door gebrek aan emoena waardoor de jetzer hara’ als het ware een ‘gezicht’ [bv Iran, Chamas, Chizballah, de VN etc.] krijgt. De sjioer van Lazer Brody leert dat je geen invloed hebt op de gojsche wereld, maar door emoena, ben je niet bang voor het lichamelijk lijden, want je weet dat je ziel onaantastbaar is. Door gebrek aan emoena wordt je ziel toch tastbaar voor de vijand.

De oorzaak is spiritueel; gevolg is fysiek
Gog is een persoon. Hij komt zelf niet uit Magog, maar hij zal de leider van Magog worden. Ook wordt hij door Jechezkel/Ez. de Prins van Mesjach en Toeval genoemd.
Jechezkel/Ez. 38:5 leert ons: “פָּרַס כּוּשׁ וּפוּט, paras, koesj oefoet… Paras, Koesj en Poet… naast hen, allemaal met schild en helm…Gomer met al haar troepen…”

De drie zonen van Noach zijn: Sjem, Cham en Jafet. Zowel Magog, Mesjach en Toeval zijn alle drie zonen van JafetBereesjiet/Gen. 10:2]. Jafet is een van de zonen van Noach. Abarnel leert ons dat de afstammelingen van Sjem Azië beslaat, dat de afstammelingen van Cham Afrika beslaat en Jafet de EU. We gaan dit verder uitdiepen.

Jafet is ook een verhaal apart:
Bereesjiet/Gen. vers 23 ”Wajiqah Sjem… en Sjem nam…. staat er ipv wajiqiem Sjem wejafet… en sjem EN Jafet namEN.
Sjem was de initiatiefnemer om de schaamte van zijn vader Noah met een kleed te bedekken. Als beloning kregen de nakomelingen van Sjem (in het bijzonder de Israëlieten) de mitswe van de Tsietsit. Jafets nakomelingen zou een begraafplaats ten deel vallen Ik zal aan Gog daar een begraafplaats geven Ez. 39:11; Bereesjiet 10:2.

Gog is Armiloes. Armiloes is de andere benaming voor Romelus, een van de tweeling waarop Rome is gebaseerd. Hierdoor zijn de geleerde vrijwel zeker dat Gog een Edomiet is, immers, Rome en Edom worden door Rabbi Sjim’on ben Lakisj onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Volgens de Joodse geschiedschrijver Josephus, zijn de afstammelingen van Mesjach en Toeval met name in Zuidoost Rusland te vinden. Paras is een verbastering van Perzië. Perzië is het huidige Iran. Volgens Jeroesjalmi Megilla kan dit gedetailleerder. De zonen van Magog zouden wij ergens bij Sidians aan de Zwarte Zee kunnen vinden. Deze worden ook wel de Duitsers van de Zwarte Zee genoemd.
Koesj kunnen wij vinden ten zuiden van Egypte: Soedan, Ethiopië, etc.
Poet wordt geïdentificeerd – volgens Josephus – met een deel van Libië.

Echter we zagen als dat Gog en Magog [om precies te zijn gog oemagog] de getalswaarde van 70 heeft. Hiermee wordt Gog en Magog officieel geïdentificeerd met de afgevaardigden van alle 70 volkeren met één leider geïdentificeerd die 3 oorlogen op touw zullen zetten tégen Israel. We spreken dus over een alliantie van 70 volkeren – Magog – met als hoofd Gog uit Edom.

Ook leerden wij dat Gog en Magog in drie oorlogen [milchamot Gog oemagog] verdelen zijn; ook wel de drie golven. Gaon van Wilno is van dezelfde mening toegedaan. Jechezkel bespreekt de eerste twee en Zecharjah de laatste.

eerste oorlog zullen de legers van Gog en Magog verslagen worden zodra zij de grenzen van Erets Jisrael naderen.

De tweede poging zullen zij Erets Jisrael bijna binnengaan en vlakbij Jeroesjalajiem zijn.

De laaste aanval beleggen zij Jeroesjalajiem, maar uiteindelijk zullen zij zelf gedwarsboomd worden.

We hebben hier vaak over de Chofets Chaim. Deze grote geleerde van deze tijd heeft de regels van Sjmirat Lasjon en de verboden omtrent lasjon hara [betamelijke spraak en de verboden mbt roddel] in overzichtelijke werken beschreven. Chofets Chaim overleed in 1933.

Chofets Chaim was van mening dat WOI de éérste oorlog van Gog en Magog was. Hij voorspelde dat de tweede oorlog van Gog en Magog 25 jaar later zal plaats vinden. 25 jaar na WOI ving WOII aan. Zoals gezegd, Chofets Chaim overleed in 1933 en heeft de WOII gelukkig niet mee hoeven te maken. Echter hij had absoluut gelijk. WOII – de 2e oorlog van Gog en Magog waar zij Erets Jisrael bijna binnengaan en vlakbij Jeroesjalajiem zijn – is gebeurd. Generaal Rommel van Nazi Duitsland zat al in Egypte gelegerd, precies slechts drie dagen van Jeroesjalajiem verwijderd. Himmel – jiemach sjemo we’zichro – zei dat hij Joden dag en nacht aan de muur [hij doelde op de Kotel] zag dawnen en dreigde daar de Joden aan die muur te offeren. De Sjoa is de kerkhof van de Joodse geschiedenis.

Rabbi Sjim’on ben Lakisj zei:
1. tohoe is Babylon
2. bohoe is Medië
3. chosjech is Griekenland omdat zij de ogen van de Israëlieten verduisterde met decreten en
4. tehom is Edom. Hiermee wordt Rome genoemd, omdat Rome net als Edom erfvijand nummer 1 van Israël is.
Zien we hier de vier natiën terug uit Dani’el 10 en de vier beesten met de 10-11 hoornen, waarvan 11 Edom is?

Jafets nakomelingen zou een begraafplaats ten deel vallen Ik zal aan Gog daar een begraafplaats geven Ez. 39:11 Dit omdat Jafet Sjem meehielp [doorscrollen naar ‘Zegen en vloek over de zonen van Noah’]. Sjem was de initiatiefnemer om de schaamte van zijn vader Noah met een kleed te bedekken. Als beloning kregen de nakomelingen van Sjem (in het bijzonder de Israëlieten) de mitswe van de Tsietsit. Jafets nakomelingen zou een begraafplaats ten deel vallen Ik zal aan Gog daar een begraafplaats geven Ez. 39:11; Bereesjiet 10:2.
Cham behandel zijn vader Noah met minachting en over zijn nakomelingen werd gezegd: zo zal de koning van Asjoer wegvoeren de gevangenen van Egypte en de balling van Aethiopië, jongelingen en grijsaards, naakt en barrevoets en ontbloot van schaamdelen… Jesjajahoe 20:4; Bereesjiet 10:3.
De zegen was dat nakomelingen van Jafet begraven worden in Israël.

De tijd van de Mosjiach
De Rebbe: “De generatie na mij zal de komst van de Mosjiach meemaken.” De Bijbelse generatie beslaat ongeveer 70 jaar. De Rebbe Z”L is in 1994 overleden.

Waar in de geschiedenis wij nu zitten ten aanzien van de komst van de Mosjiach in de 6000e jaar?
Het Jodendom leert ons unaniem het volgende. De halacha stelt dat de nieuwe dag ingaat de avond ervoor dus, voor ons is het nu bijna dinsdag. De nieuwe dag begint met de drie sterren aan de hemel. Omdat Sjabbat erg belangrijk is, stellen de geleerden dat wij niet alleen een uur eerder moeten beginnen maar daarin zit ook weer een omheining van 10 minuten. Met andere woorden, we komen haast op 1,5 uur dat wij Sjabbat moeten beginnen [in de zomer zeker 2 uur omdat Sjabbat dan 26 uur duurt].

Sjabbat begint dus nog in de zesde dag. Wat willen de geleerde ten aanzien van de tijd van de Mosjiach hiermee zeggen?
Dat de tijd van de Mesjiach ook eerder begint.
De mosjiach komt voor het jaar 6000 en aangezien de Sjabbat ruim voor de echte aanvang begint, zal hij ook veel eerder komen. Hoe kunnen de geleerden weten dat het ‘bijna zover is’. Niemand heeft invloed op de fysieke oorlog van Gog en Magog, maar wel hoe mensen er mee omgaan:

1. als iedere Jood genoeg emoena zou hebben dan zou mosjiach gelijk komen.
2. bepaalde voorspellingen zijn uitgekomen mbt het einde der tijden.

Iemands daden dat meer is dan wijsheid, is als een boom met weinig takken en veel wortels waardoor je bij een eerste en beste storm [jissoeriem] niet omvalt. Je moet eerst tesjoeve doen. Door tesjoeve ga je aan mitswes houden en dan volgt daaruit wijsheid en dus ook je emoena. Dus geen woorden, maar daden en de rest komt vanzelf.

Het is duidelijk dat Gog en Magog reeds begonnen is, dus kan de komst van de Mosjiach niet ver zijn. Rabbi Nachman heeft profetieën gezien van onze tijd en zijn komst. Volgens het Rabbinaat van Yesha was de situatie rond de Flottilje eind mei 2010 gerelateerd aan Gog en Magog. Er wordt aangenomen dat de situatie in het Midden-Oosten een cruciale rol speelt en men verwacht dat de laatste gedeelte van Gog en Magog een grootschalig evenement gaat worden waar volgens de Zohar de moslims [maar ook christenen] bij betrokken zullen zijn [commentaar op Parasja Wa’ejra pag.32].

Wat is de rol van de Mosjiach? Hij zal niet alleen een leider en leraar zijn, zodat Hasjem tot Zijn einddoel in de mens zal komen en de mensen een eenheid vormen in het geloof in Hasjem. Hij zal met name een voorbeeldrol hebben. Wij moeten zoals hem worden in doen en laten opdat wij Hasjem zullen leren kennen. De rest is het gevolg.
Willen wij oprecht dat zijn komst inderdaad op handen is of hebben we een ander motief om zijn komst te wensen en wanneer het ons goed gaat, wensen wij nog steeds de komst van de Mosjiach? Laten we dat hopen, want we willen de beste Rebbe hebben die we kunnen wensen en dat is de Mosjiach! De wens voor de Mosjiach is de erkenning dat een goede wereld nog steeds een ‘rechtvaardiging’ nodig heeft en goede wereld heeft nog steeds een doel nodig: het kennen van Hasjem en wat Zijn wil is. Wij willen moeten willen door leren, het meer weten dan nu mogelijk is om te weten met betrekking tot Hasjem.

Tora: Gog en Magog. Iedereen denkt dan aan een Apocalypse. Maar er hoeft geen sprake te zijn van een fysieke oorlog. Ideologisch moet de wereld op zijn kop staan en de mensen moeten realiseren dat zij het zo fout hebben met hun geloof verplichtingen en toegewijdingen. Maw de Waarheid moet gaan bloeien. De wereld gaat dan door een serieuze immorele crisis. We dachten dat we het wel wisten en de antwoorden kennen, maar we missen de essentie!

Ook in een betere wereld hebben wij die leraar nodig die ons helpt in de bewustwording van het doel van Hasjem: een relatie met Hem en Zijn wil kennen. Dát is de reden waarom het 5000 jaar duurt voordat we eindelijk volwassen zijn om de mosjiach te ontvangen.

1. Wat is de rol van de Mosjiach? Voorbeeldfunctie zodat we zoals hem worden

2. Willen wij oprecht dat zijn komst inderdaad op handen is of hebben we een ander motief om zijn komst te wensen?

Ja, want we willen de beste Rebbe hebben die we kunnen wensen en dat is de Mosjiach!

3. Waarom duurt het 5000 jaar voordat de mensheid echt volwassen wordt?

Ook in een betere wereld hebben wij die leraar nodig die ons helpt in de bewustwording van het doel van Hasjem: een relatie met Hem en Zijn wil kennen.

De komst van de Mosjiach zal een natuurlijk proces zal zijn en niet binnen een dag. Dat de natuur blijft normaal functioneren, maar we worden inderdaad honderd jaar ouder. De onsterfelijkheid na deze Messiaanse periode zal komen. Dat de leeuw gras zal eten is volgens de RaMBaM metaforisch, terwijl andere geleerden van mening zijn dat we het wel letterlijk moeten nemen, waardoor de natuurlijke staat van de schepping niet nu maar wellicht voor de Malboel [Zondvloed] moet zijn.

Tijd na de Mosjiach: het grote geheim geopenbaard
Na de Messiaanse tijd zal de Einde der tijden aanvangen, het Olam Haba. Wat weten we nu van de einde der tijden? Dat kunnen we lezen in de Midrasj over het leven van Adam en Chava voor de zondeval. Zij zijn zelf nooit geboren en toen Chava zwanger werd, heeft zijn geen zwangerschap van negen maanden gehad. Met het samenzijn met Adam, baarde ze Qain en Hevel direct. Als dat zo was voor de zondeval, zo zal het ook zijn na de Einde der Tijden. Mensen leven voor altijd, worden niet ouder.
Zo hoefden Adam en Chava niet te zaaien, zodat een boom opgroeit en vrucht draagt, deze weer moet rijpen alvorens je het kon eten. Alle het eten was direct voor het grijpen, zonder een groei- en rijpingsproces.

Einde der tijden is niet het einde van het bestaan. Einde der tijden dagen zullen niet meer bestaan, omdat de tijd eindeloos zijn. Dagen zullen niet meer tellen. Je leeftijd zal niets meer betekenen, omdat je voor eeuwig zal leven.

Einde der tijd is dus het einde van de tijd… een nieuwe tijdperk. Doordat we van de boom hebben gegeten moeten wij Toralernen en mitswes doen om ons dichter tot Hasjem te brengen. Hiermee bouwen we aan de relatie met Hasjem wanneer je komt te overlijden, dan zal je in de Hemel genieten van de vruchten van Toralernen.
In de Dagen van de Mosjiach zullen we genieten van de vruchten van de mitswes.

Vervolgens komt na de Messiaanse Tijdperk de Opstanding der Doden de zielen die in de Hemel genieten van de vruchten van Torastudie komen naar beneden. Dan moet je weten dat ieder Jahrzeit [jaarlijkse sterfdag] je ziel een level omhoog gaat. Dit betekent dat Avraham al 4000 levels hoog in de Hemel is! Dus als je 10 jaar dood bent, 10 levels, ben je 4000 jaar dood, 4000 levels.
In de Einde der Tijden komen al die zielen naar beneden geven hun heerlijke leventje in de Hemel op om middels hun lichaam de beloningen van hun mitswes te ontvangen.
Je kunt namelijk geen mitswe zonder lichaam doen, dus zonder lichaam kun je ook niet de beloning voor je mitswe ontvangen.

Nu moeten we weten dat Tora de Hasjems gedachten zijn en de mitswes zijn Zijn verlangen. Wat brengt dichter tot Hem? Torastudie of het doen van mitswes? Waarom?
Mitswes. De Tora is Zijn gedachten, Zijn verlangen is intiem, dus het is het doen van de mitswes, anders zouden al die zielen niet in de einde der tijden uit hun heerlijke veilige plekje in Hemel naar beneden komen om weer terug te komen in het lichaam en de beloningen van het doen van de mistwes te ontvangen. Wanneer de einde der tijden aanbreekt zal dat ook het moment zijn dat we volwassen zijn. Nogmaals: waarom duurt het 5000 jaar voordat de mensheid echt volwassen wordt? Ook in een betere wereld hebben wij die leraar nodig die ons helpt in de bewustwording van het doel van Hasjem:een relatie met Hem en Zijn wil kennen.

Dus wat is het mystieke geheim van de einde der tijden? Een relatie met Hem? Waarom? Omdat wij het uitverkoren volk zijn? Omdat wij de Tora hebben gekregen?
Nee!

Waarom hebben een relatie met Hem? Omdat we zijn schepsels zijn, omdat wij wij zijn en Hij is Hij. Een gevoel die niet uit te leggen is, niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat wij wij zijn. Hasjem wilt een intieme en volwassen relatie zonder geheimen en zonder terughoudendheid. In de einde der tijden is niet alleen het einde van de tijd, maar einde van de scheiding tussen Hasjem en ons. Net als een goed huwelijk.

Hasjem houdt van ons gewoon omdat dit zo is. In deze tijd, de tijd dat we nog niet voldoende mitswes en Torastudie doen is dit geheim van Zijn liefde voor ons onuitspreekbaar en dat is die barrière tussen ons en Hem. Er is geen rechtspraak meer of je goed bent of slecht, je bent wie je bent, Hij houdt van ons om ons… en wij van Hem om Hem. Waarom? ‘ejn ‘od milvado… er is niet (ejn) meer (‘od) naast/behalve Hem (milvado)” – (Dwariem 4:35). Onkelos en ook RaMBaM zeggen dat dit letterlijk betekent dat er niets is buiten G’d bestaat, dus dat naast G’d bestaat er geen ander realiteit. Moet jij je voorstellen. Géén ander realiteit. Je zit op je werk en dat is géén realiteit.
Hasjem is de enige Waarheid, de enige realiteit wij hebben dat stukje Waarheid en enige realiteit ook in ons omdat dat het stukje van Hasjem Zelf komt: de ziel.

Dat is de essentie van Hasjem die ook in ons leeft en die worden EEN. En dat is een liefde die we nu niet kunnen uitspreken, handvatten kunnen geven pas na de einde der tijden als die barrière tussen ons en Hasjem weg is. Dat Zijn essentie hier op aarde zal zijn, waardoor de aarde hoger wordt dan de Hemel. Dan is Hij werkelijk thuis, onder ons en wij zullen EEN met Hem zijn… geen geheimen, zoals een goed huwelijk.

Dus:

1. beloning voor Torastudie in de Hemel na onze dood.
2. beloning in de Messiaanse Tijd voor onze mitswes.
3. geen beloning voor een activiteit, want er zal geen oordeel en veroordeling zijn maar gewoon wij en Hij zonder barrière, zonder geheimen.

Wat we dan zien en voelen is nu volledig niet voor te stellen dan een vonkje van begrip en dat is wat we kunnen lezen hoe Adam en Chava in Gan Eden leefden.

Waarom als die omwegen van 5000 jaar vol ellende pijn maar ook vreugde? Doordat we van de boom hebben gegeten en hierdoor kwaad in de wereld hebben toegelaten. In einde der tijden, Olam Haba, is er geen kwaad. Waarom dit allemaal, ook na de zondeval? Omdat Hij Hij is en Hij heeft dit verlangen om met onze essentie, wat deel is van Hem, EEN te zijn. En die verlangen van Hem is eindeloos, omdat Hij eindeloos is en daarom zal dat een goed huwelijk ZONDER einde betekenen. Want laten we eerlijk zijn, na 60 jaar goed huwelijk zegt Jehoeda ook niet tegen Dina: “Dina, ik hou van je, fantastisch huwelijk, maar nu stopt het omdat het 60 jaar duurt.”

De laatste oorlog van Gog en Magog zal in de maand van Soekkos vallen en dat is Tisjrei…

©FAQ-online 2011

Een gedachte over “Gog en Magog, Messiaanse tijd en Einde der Tijden

 • 14 december 2019 om 13:50
  Permalink

  De 1e oorlog van Gog tegen Magog is al geschiedt in 9 n.Chr. De 2e geschiedt aan het einde v/h Duizendjarige Rijk.

  Toelichting;

  13..15 sep AD 9 (Jul.) = 11..13 sep (Greg.)

  Ezech.38:2..8;
  2 Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog (A), de grootvorst van ‘Mesek’ (Hebr.: Wegenbouwers*) en ‘Tubal’ (Hebr.: Transporteurs*); profeteer tegen hem,
  4 Ik zal u doen uittrekken met uw gehele leger: PAARDEN en RUITERS, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine SCHILDEN, allen vertrouwd met het ZWAARD;
  8 Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de Bergen Israëls (B) die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid.
  +
  A) De stad Sesak (Hebr.: SSK) is dezelfde stad als Babel (Hebr.: BBL), aldus Jeremia 51:41/nbg. Via de Atbash code werd BBL veranderd in SSK. Als men de naam BBL (‘Babel’) achteruit leest dan krijgt men LBB. Verwiseld men deze letters met de volgende letter uit het alfabet. Dan krijgt men MGG, wat Magog betekent. Babel is dezelfde stad als Babylon, deze laatste naam is afgeleid van ‘Bāb-ilim’ (Akkadisch; Regeringscentrum van God). Dit is de Verblijfsplaats van Gods geestelijke Lichaam, dat zich in het Noorderland bevindt (Zach.6:8).
  *) De Romeinen waren zowel ‘Weg-aanleggers’ als ‘Transporteurs’.
  B] Verwezen wordt naar de twee koperen Bergen ‘Israëls’ (Hebr.: Strijder Gods), in het Noorderland (Zach.6:8). Deze zeegroen geoxideerde Bergen, genaamd ‘Sefar & Mesa’ (Hebr.: Vrijheid & 365 Verplichtingen), uit Genesis 10:30. Zijn nu als een Caisson afgezonken (vgl Ps.24:7/nbv – Klaagl.2:9/sv), in het land “Sinear” = “Land van de twee Wateren”. Deze twee Wateren bestaan uit het Waterbad met het Woord (Ef.5:25..26), en het Levende water van Liefde (Joh.4:10). De twee (zeegroene) Waterkelders kunnen met elkaar communiceren (Ps.42:8/grondtekst), vanwege hun kunstmatige intelligentie. De zeegroen geoxideerde Koperen Zee die op het Tempelplein stond. Verwees naar deze sinds AD 30 samengevoegde Waterbaden, die nu geen tussenmuur meer heeft (Ef.2:14..17).


  Ezech.38:12..22/gt;
  12 om buit te maken en roof te plegen (vgl Mich.4:13), om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont (C).
  13 SEBA, DEDAN, de handelaars en al de machtigen van TARSIS zullen tot u zeggen: Komt gij om buit te maken; hebt gij uw schare bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te bemachtigen, om een grote buit te maken?
  15 Dan zult gij komen uit uw woonplaats via het noorden, gij en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger,
  18 Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here Jhwh, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus,
  19 en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving (D) het land van Israël (E) teisteren.
  20 Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; “1) de bergen zullen lager worden, 2) de bergwanden zullen lager worden, 3) elke muur zal lager worden” (F)
  21 Dan zal Ik op al mijn Bergen (B) het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here Jhwh; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn.
  22 Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn.
  +
  C] Gods bestuurlijke CENTRUM op aarde, zijnde het MIDDEN van de aarde. De Verblijfsplaats van Gods geestelijke Lichaam, bevindt zich in het Noorderland (Zach.6:8).
  D] Een kunstmatige aardbeving.
  E] Het Israël waar zich de Grachtenstad uit Dan.9:25/sv en Ps.46:5/hsv bevindt. De Berg Sion in het verre noorden (Ps.48:3..4/nbg).
  F] Alle drie de omschrijvingen kloppen, als de koperen Berg caissons wat verder afzinken. Zodat de heidense Romeinen makkelijker het verboden gebied, bovenop Gods koperen Bergen kunnen betreden.
  =
  =
  Ezech.39:1..8/gt;
  1 En u, mensenkind, profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere Jhwh: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van ‘Mesech’ (Hebr.: Weg-aanleggers*) en ‘Tubal’ (Hebr.: Transporteurs*).
  2 Ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen optrekken via het noorden en u op de Bergen van Israël brengen (B),
  3 maar Ik zal uw BOOG uit uw linkerhand slaan, en uw PIJLEN uit uw rechterhand doen vallen.
  4 Op de Bergen van Israël (B) zult u vallen, u en al uw troepen, en de volken die met u zijn.
  6 IK ZAL VUUR ZENDEN in Magog (A) én onder hen die onbezorgd de kustlanden bewonen. Dan zullen zij weten dat Ik de Jhwh ben.
  8 Zie, het komt en zal gebeuren, spreekt de Heere Jhwh. Dit is de dag waarover Ik gesproken heb (G).
  +
  G] In Ezech.38:21..22.
  =
  Ezech.39:9..15;
  9 De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uit gaan, een vuur aansteken en de wapens, de kleine en de grote SCHILDEN, de bogen (H) en de PIJLEN, de HANDSTOKKEN en de SPEREN verbranden. Zij zullen daarvan zeven jaar lang vuur stoken.
  10 zodat zij geen hout uit het veld hoeven te halen en niets uit de bossen hoeven te hakken, maar vuur kunnen stoken van de wapens. Zo zullen zij hun plunderaars plunderen en beroven wie hen beroofd hadden, spreekt de Heere Jhwh.
  11 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Gog (J) daar in Israël een plaats voor een graf zal geven, het dal van de reizigers, dat reizigers de weg verspert, ten oosten van de zee. Daar zullen zij Gog (J) en heel zijn menigte begraven en zullen het noemen: ‘Dal van de menigte van Gog’ (J).
  12 Het Huis van Israël (K) zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang.
  15 En als de reizigers door het land trekken en iemand een menselijk bot ziet, moet hij er een merkteken bij zetten, totdat de doodgravers het begraven hebben in het ‘Dal van de menigte van Gog’ (J).
  +
  H] Ballista’s werden door Germanicus veel gebruikt, tegen de Cherusken in Nederland. Een middelgrote ballista-boog bevatte 8 ton hout. De Slag in het Teutoburgerwoud, waarbij het Romeinse leger van generaal Varus volledig werd verslagen door Arminius, hoofdman der Cherusken. Historici beschouwen Arminius’ overwinning op Varus als ‘de grootste nederlaag van Rome’. Van de circa 20.000 Romeinen overleefden slechts enkele de slachtpartij (0,01 % of 2 getuigen ivm Joh.8:17). Lit.; Mike Stuchbery: Today in history: How did Germans inflict Rome’s most devastating defeat?
  J] Gog, de Romeinse generaal Varus.
  K] Dus niet het Huis van Juda.
  =
  =
  Mich.4:9..14;
  Nu, waarom slaat u zo’n luid alarm? Is er geen koning onder u? Is uw raadsman omgekomen, dat smart u aangegrepen heeft als van een barende vrouw? Krimp ineen en schreeuw het uit, dochter van Sion, als een barende vrouw, want nu moet u de stad uit en in het open veld wonen. U zult tot in Babel (A) komen. Daar zult u gered worden, daar zal Jhwh u verlossen uit de hand van uw vijanden. Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden, en laten onze ogen Sion aanschouwen (L). Zij echter kennen de gedachten van Jhwh niet. Zij begrijpen Zijn raadsbesluit niet: dat Hij hen bijeengebracht heeft als graanschoven op de dorsvloer. Sta op en dors, dochter van Sion, want Ik zal uw hoorn van ijzer maken en uw hoeven van brons. U zult vele volken verpletteren en Ik zal hun winstbejag met de ban slaan (vgl Ezech.38:12): het is voor Jhwh, hun vermogen is voor de Heere van heel de aarde. Nu, groepeer u, dochter van de strijdbende, zij gaan een belegering tegen ons opzetten.
  L) In het verre noorden (Ps.48:3..4/nbg).

Reacties zijn gesloten.