Palestijnse mythe

Geschreven door Erik van Neervoort

Ik claim niet een ontzettende “Israël kenner” te zijn, maar als ik het goed begrepen heb wordt (ook volgens de bijbel, die over deze periode in de wereldgeschiedenis spreekt) de “wereld” behoorlijk verblind en bedwelmt door de “media” (en door nog iemand anders) inzake Israël. Zacharia 12:2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. De foto en filmbeelden van het Palestijnse jochie dat in de handen van zijn vader werd doodgeschoten door “Israëlische soldaten” ging de wereld over en haalde alle kranten. Was dit propaganda? Waren dit eigenlijk wel “Israëlische kogels”? Het kan, maar is voor zover ik weet, keihard ontkent, en er zouden in het schootsveld geen Israëlische soldaten zijn geweest! Tragisch als dit natuurlijk wel zo is geweest! Maar waarom hoor je altijd zulke gedetailleerde beschrijvingen van hoeveel doden er zijn gevallen. Men heeft het bijvoorbeeld over ” Twintig Palestijnse gewonden, waaronder twee kinderen”. Waarvan de kinderen soms zelfs met naam en toenaam worden genoemd!” Zelfs heeft men de betrokken ouders al voor de camera’s getrokken!
Ook spreekt men graag van een “dode baby” om vervolgens Israel hard te kunnen veroordelen! Waarom horen we niet van de “Afghaanse kinderen en baby’s?” die door de Amerikanen worden gedood? Dat is dus propaganda! Israël is ook handel voor de media, en men staat te dringen voor “het beste” nieuws. En het beste nieuws wordt door de Palestijnen “duur verkocht” en dit nieuws mag niet “pro Israël” zijn. Dus de eerste de beste reporter die iets negatiefs “waagt” te schrijven voor zijn krant, komt de volgende keer, de “Palestijnse gebieden” gewoon niet meer in.

“Geschiedsverdraaiing” wel te verklaren. Men kijkt niet verder dan zijn/haar neus lang is. Maar: Als Israël zich niet zou opstellen zoals het zich vandaag opstelt, zou het totaal van de kaart worden geveegd door de omringende Arabische landen, zoals vanaf 1948 vergeefs is geprobeerd. Niemand in de Arabische wereld geeft in werkelijkheid, ook maar een zier om de zogenaamde arme “palestijnen” waarmee notabene de “joden” zélf van vòòr 1948 in het land werden aangeduid. Plotseling werden “Palestijnen” ineens Arabisch! Plotseling werden ook ineens de heilige plaatsen belangrijk voor de “vrome” moslims, die ineens kwamen bidden op de vrijdagen, terwijl er nooit naar werd omgekeken. Het gaat puur om het kleine gebied (kleiner dan Nederland!!) zelf dat islamitisch “moet” worden. De verhouding Israelisch – Arabisch grondgebied is 1 : 575 !! De oppervlakte van de Arabische wereld is 12.103.000 km2 op 21.000 km2 van Israel die daar als het kan nog eens de helft van moet gaan weggeven of zo! De Arabische wereld heeft vele keren zoveel meer land om “uit te delen” aan de arme Palestijnen!

LEES Uit: Het Geheim van Jeruzalem door J.I. van Baaren in feite bestaat er een Palestijnse mythe, die er als volgt uitziet:”Er was eens een land, dat heette Palestina en daar woonden Palestijnen-dat waren dus Arabieren. Toen zijn de Joden gekomen en hebben de Palestijnen hun land afgenomen. In 1948 werd op Palestijns grondgebied een Joodse staat gevestigd. De Palestijnen werden deels vermoord, deels verdreven, deels in kampen opgesloten. Voor zover ze nog in Israël, min of meer vrij rondlopen, worden ze gediscrimineerd. Ze zijn tweederangs burgers, zonder rechten, armoedig, door de Israëli’s uitgebuit. Geen wonder dat ze tegen de staat Israël zijn, en geen wonder dat verdreven Palestijnen naar hun eigen land terug willen. Dat is een legitiem recht. Geen wonder ook, dat velen voor dat legitieme recht opkomen.” Maar van dit verhaal deugt helemaal niets. De feiten kloppen niet. Het enige wat klopt is dat er een Palestijnse organisatie en mensen bestaan, die het zo zien en daar zit het Palestijnse probleem. Zolang deze kijk op de zaak bestaat, is de vrede in het Midden Oosten, een vrijwel onbereikbare zaak.

Het verhaal klopt niet om de volgende redenen:

Er heeft nooit een Palestijnse staat bestaan. Het woord Palestina is volgens Prof. J. Pen een Romeinse uitvinding en zou afgeleid zijn van “Filistina”, het land der Filistijnen. Zij bewoonden aanvankelijk de kuststroken, met de steden Gaza, Ascalon, Gath en Ekron. Van hieruit heeft dit volk in de 11e eeuw v. Chr. (in de dagen van Simson, Samuel en Saul) bijna geheel Israël veroverd en de stammen van Israël met geweld onderdrukt. Pas koning David heeft hen teruggedreven. Het waren wapen- en ijzersmeden (hetgeen het volk Israël verboden was). Hun oorsprong gaat terug naar de Zuidelijke Klein-Aziatische kust en vooral naar Kreta. Volgens het Oude Testament komen de Filistijnen uit Kaftot (waarschijnlijk Kreta). Zij worden ook Kretenzen genoemd. Na David horen we weinig meer van dit volk dat zijn taal, gebruiken en godsdienst blijkbaar zeer spoedig verwisseld heeft met die der Semieten, in wier midden zij woonden. Het Land Israël werd sinds het begin van de jaartelling overheerst door vreemdelingen. In 1917 waren dat de Turken, die er vierhonderd jaar de baas waren geweest. Toen namen de Engelsen de zaak over. In 1922 wees de Volkenbond het gebied toe aan Engeland als mandaatgebied, met de verplichting er een Joods nationaal tehuis van te maken. Dat hebben ze niet gedaan. In die tijd ontstond er een gezagsvacuum, waarbij vele inwoners, vooral uit het nabij gelegen Amman (Jordanië), massaal de bezittingen, land, huizen, grond en fabrieken van de Turken in bezit namen. Vooral de grote en invloedrijke familie der Hoesseini’s speelde daarbij een belangrijke rol. De beruchte Groot-Moefti van Jeruzalem, die met Hitler collaboreerde, was ook een Hoesseini. In 1947 werd door de Verenigde Naties voorgesteld om dit “Palestina” te splitsen in een Joodse en een Arabische Staat. Daar zou dus een Arabisch Palestina hebben kunnen ontstaan. Alleen het gebeurde niet. Bovendien was de naam Palestina (Palestine) alleen in de Engels sprekende landen in gebruik. Waarom gebeurde het niet? Doordat Israël het gebied veroverde en de inwoners verdreef? Nee-andersom. Op het moment dat Ben-Goerion, overeenkomstig het besluit van, de Verenigde Naties, de Joodse Staat uitriep, vielen de Arabieren Israël aan. De aanvallers waren: Egypte, Jordanië, Syrië, Irak en Libanon. Die aanval was het begin van een oorlog, die in feite tot op de huidige dag voortduurt. De bedoeling was om Israël van de kaart te vegen, maar het resultaat was geheel anders. De Israëli’s sloegen de aanval af en de Arabische legers bezetten dat deel van het Britse mandaatgebied, dat volgens de Verenigde Naties, bestemd was voor de Arabisch-Palestijnse Staat. Het bestond voornamelijk uit de Westoever van de Jordaan en de strook bij Gaza. Deze gebieden werden vervolgens ingepikt-niet door Israël, maar door Jordanië dat in 1954 de Westoever annexeerde en door Egypte dat de Gazastrook bezet hield. Het zijn dus de Arabische staten, die de Arabische Palestijnen van hun legitieme rechten, die ze in 1947 van de V.N. hadden gekregen, hebben beroofd. De reden dat veel mensen deze gebeurtenissen vergeten lijken te zijn, ligt bij de complicatie, dat Israël na de oorlog van 1967 de Westoever en de Gaza-strook veroverde. In het bijzonder vanuit de Westoever gebruikten de Palestijnen Israël als schietschijf. En in plaats van Arabische bezetters kwamen er nu Israëlische bezetters, die er weinig voor voelden om bij dag en nacht als onbeschermde schietschijf te fungeren. Volgens de meeste waarnemers moet die toestand veranderen. Israël moet daar weg. Maar daar is vrede voor nodig en volgens sommige Arabische politici, moeten de gebieden eerst ontruimd worden, vóór er vrede kan komen. Intussen wil een aantal Israëlische politici dit land behouden. Een nauwelijks ontwarbare knoop dus, die ons echter niet uit het oog mag doen verliezen, waardoor die knoop ontstaan is: de Arabische bezetting van Palestijns gebied.
Volgens Prof. Pen houdt de Palestijnse mythe voorts in, dat de Joden het land van de Arabische Palestijnen in Israël hebben afgepakt. Een feit is echter dat vanaf 1882 Zionisten het land hebben gekocht, in een dunbevolkt Palestina. Daarop hebben ze landbouwcoöperaties gevestigd, met een hoge produktiviteit. Op tientallen plaatsen, waar sinds eeuwen de grond braak lag en verwaarloosd was, zijn nu bloeiende landbouwgronden.
De Arabieren profiteerden ook van deze welvaart-in de buurt van de Joodse nederzettingen en in de gemengde Arabisch-Joodse steden groeide de Arabische bevolking sterker dan waar ook elders in de Arabische wereld. Er werden dus geen Arabieren verdreven, maar aangetrokken. De enigen, die schade leden waren de groot-grondbezitters, die aan hun pachters hogere inkomens moesten geven; een normaal verschijnsel bij stijgende welvaart. Het valt trouwens nog te betwijfelen of deze grondbezitters wel eerlijk aan hun land gekomen waren. Deze groot-grondbezitters vormden de politieke oppositie tegen de Joodse immigratie. De Groot-moefti van Jeruzalem, een vriend van HitIer, kwam uit die kringen. Anti-semitisme en anti-zionisme gingen hand-in-hand-tegen de belangen van de Joodse- en de Arabische bevolking in. Het is waar, dat na de vestiging van de Staat Israël, Arabisch land onteigend is. Dat doet iedere moderne overheid als dat nodig is. Maar er worden door Israël, zoals overal elders, vergoedingen betaald aan de oude eigenaren. Voor zover mogelijk, blijven de oude eigenaren in het bezit van hun eigendom. Hieraan wordt streng de hand gehouden. Wat veel mensen niet schijnen te weten: heel veel grond in Israël is het eigendom van Arabieren.
Ook volgens de Palestijnse mythe, is het Palestijnse vluchtelingen-probleem ontstaan, doordat Israël mensen het land heeft uitgezet. Men denkt zelfs wel dat dit gebeurd is, met bijna alle Palestijnen. Dit is natuurlijk onzin, want de meesten wonen nog precies waar ze altijd woonden, namelijk op de westelijke oever van de Jordaan (700.000) en in het huidige Israël ongeveer een half miljoen. In 1917 woorden er ongeveer 1.3 miljoen Arabieren in Israël.
Er zijn inderdaad mensen gevlucht en verdreven. In de roerige periode tussen 1945 en 1948 werd in Israël gevochten. Over en weer kwamen terreurdaden voor. Volgens Prof. Pen is de moord in Dir-Yassin, waarbij tweehonderd Arabieren door een groep Joodse extremisten werden gedood, daar een voorbeeld van. Evenmin kunnen de Israëli’s zich vlekkeloos onttrekken aan de massamoord in de kampen bij Beiroet. Ook al is de daad door anderen gepleegd, zij waren verantwoordelijk voor dat gebied en dus mede-verantwoordelijk aan de moord. Hetzelfde geldt echter voor de P.L.O. en hun mede-Arabieren. De moorden op bussen met kinderen en op scholen liggen nog vers in het geheugen.
Arabische propaganda maakte Arabieren wijs, dat ze na de vestiging van de staat Israël zouden worden uitgeroeid. In 1948 vluchtten daarom vele Palestijnen. Maar deels ook gingen ze op de vlucht voor het oorlogsgeweld, waarmee de Arabieren waren begonnen. Het lsraëlische leger heeft in die tijd stellig mensen verdreven- hetzelfde geldt voor het Arabische Legioen, dat buitengewoon wreed tegen de burger-bevolking is opgetreden. De Palestijnse vluchtelingen kwamen voor een deel in kampen terecht. De ironie van het lot wil, dat de kampen vooral gelegen waren in de gebieden, die eigenlijk de Palestijnse staat hadden moeten vormen, maar die door Jordanië en Egypte waren bezet. De vluchtelingen raakten dus in een soort gevangenschap bij hun Arabische broeders. Koning Hoessein van Jordanië verdreef ze massaal uit zijn land en niet bepaald op zachtzinnige wijze. Velen van hen koncenteerden zich in Libanon. In 1974 zaten er ruim 150.000 Palestijnen in Jordaanse kampen, ongeveer evenveel in de Gaza-strook, ongeveer 50.000 op de Westelijke oever, bijna 100.000 in de Libanon en enkele tienduizenden in Syrië. Zoals bekend verdreef Koning Hoessein ze met geweld uit Jordanië. De Arabieren gebruiken deze kampbewoners als een soort onderpand; het is de typische legitimatie om de oorlogstoestand voort te zetten. Opmerkelijk is, dat Egypte geen Palestijnse kampen had. De kampen in de Gaza-strook zijn onder Israëlisch bewind sterk ingekrompen, de mensen wonen gewoon in de nieuwbouw. De geronselde, naar extremisme neigende jonge Palestijnen werden grondig getraind en verzamelden zich onder leiding van Jasser Arafat in Libanon, vanwaar zij later verdreven werden.
Rechten. De Palestijnse mythe zegt verder, dat de Palestijnen in Israël een verdrukte, rechteloze groep vormen. Feit is echter, dat de Arabieren, die Israëlisch staatsburger zijn, dezelfde politieke rechten hebben als de Joodse Israëli’s (alleen mogen ze niet in het leger). Ze hebben actief en passief stemrecht. Er is geen verschil in betaling voor hetzelfde werk. Het reële inkomen van de Arabieren is lager dan van de Joden-dat weerspiegelt verschillen in scholing en inkomensverwervende bekwaamheden. Dezelfde inkomensverschillen bestaan tussen de Joden onderling-Oriëntaalse Joden hebben gemiddeld geen hogere inkomens dan Arabieren. En Arabieren in Israël, verdienen veel meer dan in de omringende Arabische landen. Ook de werkloosheid is onder Arabieren in Israël veel lager. Maar het is waar, dat de Arabieren in Israël leven in een staat, die de hunne niet is. De Joodse staat heeft een nadrukkelijke aanwezigheid. Veel Israëli’s kijken op de Arabieren neer (maar ik ken ook Joden die neerkijken op de Jekkes, zoals Amsterdammers op mensen van het platteland).
In tegenstelling tot wat de Palestijnse mythe ons voorhoudt: Israël is een relatief vrij land, waar iedereen mag zeggen wat hij wil. Het is voor een Arabier niet verboden om sympathie voor de P.L.O. te voelen en dat ook te zeggen. Zelfs op de bezette Westelijke oever wordt er niet geheimzinnig gedaan over dit soort dingen, hoewel er grenzen zijn gesteld voor het opruiend karakter ervan. Arabische voormannen in die buurt geven onder het drinken van een glaasje Cola toe, dat de lonen en de werkgelegenheid in hun stad. sinds 1967 met sprongen omhoog waren gegaan, maar dat zij niettemin hoopten, dat zij eens door Arafat zouden worden geregeerd en niet door Israëlische militairen. Ook Palestijnen leven niet bij brood alleen en dat vraagt ook niemand van ze. In het bovenstaande ligt geen oplossing besloten. Er wordt alleen aandacht gevraagd voor enkele historische feiten, die veel van de mensen die toch niet al te slecht geïnformeerd zouden hoeven zijn, niet schijnen te weten. We kunnen de conclusie trekken, zegt Prof. Pen, dat het probleem van de Palestijnen vooral een Arabische zaak is-de Arabieren hebben het Arabische Palestina veroverd en zij hebben de Palestijnen arm gehouden, opgehitst en in de steek gelaten, zoals ze ook nu rond de kwestie Beiroet gedaan hebben.

Ik vraag me af, of de Palestijnse zaak zo belangrijk heeft moeten zijn, dat de Jordanezen, de Libanezen, buitenlandse toeristen en Koeweities ervoor hebben moeten bloeden, en toen was het geen Hamas o.i.d. maar gewoon Arafats partij! Dan hadden de Jidden toch heel wat langer geduld met hun land (plus-minus1900 jaar); en de Palestijnen zijn geen sterk samenhangend conglomeraat, geen etnische groep, zelfs niet dezelfde godsdienst van oorsprong, ook die zichzelf er niet toe rekent wordt er gemakshalve bijgeteld.

Ik kom nu even op het onderwerp de Westbank, bezet gekoloniseerd gebied volgens de media. De bezette gebieden zijn nooit niet bezet geweest: 400 jaar Turken, 31 jaar Britten, 19 jaar Jordanezen, die toen gelijk hun probleem inwoners daarheen heeft gedeporteerd, maar ik kan me vergissen. Toen de Israëli’s na een oorlog met hen. Wanneer waren deze gebieden niet bezet voor de Turken en woonde er toen een bevolkingsgroep die zich Palestijnen noemde. En wat is er nu nog over van de oorspronkelijke gemêleerde bevolking uit die streek (o.a. Christenen, Grieks orthodoxen, Samaritanen en Joden) wel meegeteld in het officiële quotum van de Palestijnse bevolking, maar niet gelijk behandeld of zichzelf rekenend tot de Palestijnen?

Ik wens die regionaal wonende Arabieren heus een eigenwaardig leven toe, maar zoals Arafat een driedubbele agenda voert überhaupt met een Palestijnse staat? Heb je bijvoorbeeld wel eens van Palestijnen gehoord voor 1964? Of was Jeruzalem ooit hoofdstad van het 400 jaar door Turken!! bestuurde gebied, of toen het een Engels mandaat was? Wat is dan de samenstelling van Palestijnse die bevolking volgens de Palestijnse Autoriteit en krijgt elke door hem genoemde groepen wel echt dezelfde rechten. Waarom zitten in Gaza nog steeds mensen in vluchtelingenkampen en waarom mocht tijdens het bezoek van de Paus een van de leiders van een van die kampen niet met hem spreken, maar spraken i.p.v. hem Arafat en P.A. officials? Hoe komt het dat er zoveel kinderen het slachtoffer zijn onder de Palestijnen tijdens ongeregeldheden (ik zou mijn kinderen thuis houden) en hoe komt het dat vlak na de handshake Arafat en wijlen Rabin tot nu toe schoolboekjes worden geproduceerd voor de Palestijnse kinderen die oproepen tot strijd, haat en totale verovering van Israëlisch gebied en tegen de Oslo accoorden in de “politiemacht” van de Palestijnse autonomie tegen de accoorden in werd uitgebreid boven afgesproken getal en zwaarder bewapend dan afspraken, had dit niet naar de sociale voorzieningen, huizenbouw en opheffen kampen moeten gaan? Etc. De Palestijnse Christenen worden getreiterd en uitgespeeld door de Palestijnse Authoriteit, en lijden het meest. Ik zeg niet dat de Israëli´s lieverdjes zijn, maar de journalistiek in Nederland polariseert en kiest vaak de kant van de vermeende underdog, ook al blijkt dat in het geheim een venijnige valse tekkel, vandaar even mijn kantekeningen om het probleem enigszins te nuanceren.

De geschiedenis van haat tegen en aanslagen op de Joden in het land is trouwens al veel ouder dan het conflict sinds ’48. In koele bloede werden in 1938 de gehele Joodse bevolking van Chevron (Hebron) vermoord door het opzwepen van de groot moefti in wiens huis Arafat zijn opvoeding genoot, dezelfde die met Eichman overlegde over gaskamers in zijn land om de Joden te vernietigen. Dezelfde die twee SS bataljons in voormalig Joegoslavië leverde, waarover de SS-kronieken zelfs schande spraken, zo gruwelijk gingen ze tekeer. Wist je overigens dat “Mein kampf” en “de protocollen van de wijzen van Zion” (antisemitisch Russisch 19e eeuws, door nazi’s tijdens Hitler bewerkte versie) in het Arabisch de afgelopen jaren veel aftrek vond bij een aantal “Palestijnen” en andere arabieren? (Let wel: Ik heb respect voor elk mens en beschouw hem als mijn gelijke, ik heb het nu alleen over wat er gebeurd). En toen waren de Joden nog niet aan het bewind! Was het toeval dat de P.A.politie, net getraind in Nederland, omdat een politiemacht volgens Oslo accoord toegestaan was, terug in toekomstige Palestina tijdens het defilé een gedisciplineerde Hitlergroet aan Arafat gaf (in ’95 meen ik, heb ik er een foto van mogen aanschouwen). De dienst wordt uitgemaakt door fanatici die de heilige Islamitische grond niet in handen van de ongelovigen (de Joden) kunnen laten. Zij zijn meer bezig met staat dan met het volk. Een volk moet ook naar een staat toegroeien en opgebouwd worden. Dit vergt investering. Veel geld is opgegaan aan persoonlijk genot van de top en aan wapens. De bevolking blijft achter. Nog meer pijn: De Moefti (DE geestelijk leider) die Arafat in Jeruzalem heeft geïnstalleerd is al ruim een jaar bezig geweest de historische info van de Joodse aanwezigheid op de Tempelberg te wissen. DE ZIEL van het Joodse geloof wordt hier getroffen doordat de Wakf (geestelijke politie onder gezag van moefti) en arbeiders daar op de Tempelberg illegaal, naast te toegestane expansie der moskee aldaar, een enorm gat van wat ik op de foto’s heb gezien, van 30-40 kubieke meter, 3 meter diep hebben gegraven, en alle archeologische overblijfselen daarin met shovels hebben verwijderd en vernietigd in een steenmaler! (verschillende foto’s en info) Was het hun niet genoeg bijna 2000 jaar geleden deel uit te maken van de legermacht van Titus en Vespasianus, die de Tempel verwoesten en ook de stad (Josephus, Joodse Oorlog 3.4:2), dat nu de overblijfselen die de archeologen nooit mochten onderzoeken voorheen, dat die overblijfselen nu weggewist worden om de opportune aanspraak en uitspraak dat deze berg nooit van belang is geweest voor het Jodendom. Het is om ons Joden te vervloeken!

Zij hebben geen gezag voor onze levens of dat van onze kinderen, zelfs niet om de diepste roerselen van onze G-dsdienst. 6e eeuwse Boeddhabeelden uit Afghanistan, opgeblazen door de Taliban afgelopen zomer, op de lijst van UNESCO, die kwamen op het journaal. Maar deze verdere vernietiging van overblijfselen van de Tempel niet, ook staat de berg en wat erop is niet op UNESCO lijst, vreemd hè. Sinds de PA de gebieden van (ook en eerst) onze heilige plaatsen beheert (Grot van Machpala bij Chevron, Graf van Josef en Rachel, de Tempelberg zelf), laten zij hun tolerante houding merken: Alleen met gevaar voor eigen leven of met militaire escorte kun je ze bezoeken. Toen het nog in beheer van Israël was het openbaar bezoekbaar. Nu moesten ze in Bethlechem weer zonodig een moskee vlak voor de oudste kerk (reeds een in 3e eeuw meen ik) gaan bouwen, kunnen de christenen zichzelf daar straks ook niet meer horen. Intolerant fanatisme! Niet allen zijn zo, en ook zij lijden.

Ja, Israël moet zich mak als een schaap naar de slachtbank laten leiden! Het valt me al jaren op. Als Israël er zielig als gefilte fisch uitziet (na holocaust, aanslagen op jongeren en pizzeria’s), DAN mogen ze op sympathie rekenen van de westerse wereld. Maar zodra ze religieus zijn of nationalistisch, of hun vuist laten zien, dan zijn ze de duivel zelf! In het Midden Oosten begrijpt men het begrip niet, keer de andere wang toe: Als je dat doet, wordt er gretig en dankbaar gemept en ligt je kop eraf. Het is namelijk niet een partij waarmee je te maken hebt. Nog nooit opgevallen, dat als het grote vredesgesprek van de maand aan de beurt was, gelijk aanslaagjes worden gepleegd? En wie stak er dan geen strobreed voor in de weg? Maar de westerling is zo gevoelig voor de rede. Maar dit is het gebied van de daad! Het verschil is: Israël dood via militairen een aantal agressors, maar schaadt hierbij door blunders ook wel eens onschuldige burgers, versus P.A. die officieel schone handen heeft maar allerlei fundamentalistische groeperingen de vrije hand geeft die zich ijveren voor een Jodenloos Palestina met Jeruzalem als hoofdstad en als doelwit elke Jood ziet, en dus niet de fijnzinnige overwegingen van de Israëlische regering heeft alleen agressors en hun leiders te treffen en dat vooral als zij praktiserend agressief zijn.

Okay, ben Jood, maar moet ik dan maar gruwelijke vergelijkingen die kant nog wal raken over ons laten gaan (ik zie voor Joden geen andere aardse toekomst dan te Israël). Genoeg low profile de afgelopen 1900 jaar. Ik laat niet meer zo maar wat zeggen. Geloof niet alles wat in de journalistiek wordt gezegd. De journalistiek heeft namelijk weinig met historische feiten, zeker als ze ouder zijn dan een paar decennia. Zij hebben geen gezag voor onze levens of dat van onze kinderen, zelfs niet om de diepste roerselen van onze G-dsdienst. 6e eeuwse Boeddhabeelden uit Afghanistan, opgeblazen door de Taliban afgelopen zomer, op de lijst van UNESCO, die kwamen op het journaal. Maar deze verdere vernietiging van overblijfselen van de Tempel niet, ook staat de berg en wat erop is niet op UNESCO lijst, vreemd hè. Sinds de PA de gebieden van (ook en eerst) onze heilige plaatsen beheert (Grot van Machpala bij Chevron, Graf van Josef en Rachel, de Tempelberg zelf), laten zij hun tolerante houding merken: Alleen met gevaar voor eigen leven of met militaire escorte kun je ze bezoeken. Toen het nog in beheer van Israël was het openbaar bezoekbaar. Nu moesten ze in Bethlechem weer zonodig een moskee vlak voor de oudste kerk (reeds een in 3e eeuw meen ik) gaan bouwen, kunnen de christenen zichzelf daar straks ook niet meer horen. Intolerant fanatisme! Niet allen zijn zo, en ook zij lijden.

“De Politiek van dood en verdrukking” Arafat verdient feitelijk geen begrip! Weet je hoeveel man (overigens corrupte) Politie hij in dienst heeft om “de intifada” te bedwingen? Het is een lachertje! “The Comedy Capers”! Op de eerste foto waarop een grote groep ‘Palestijnse politie’ stond afgebeeld deden zij reeds de “hitlergroet” En dat was vlak nadat Arafat triomfantelijk Gaza binnenkwam vanuit Tunesie, nadat hij Rabin een “warme hand” had gegeven. Niet zo gek dat Israël argwanend dacht: “Hebben wij hier eigenlijk wel goed aan gedaan” Tja . . .Ik houd natuurlijk ook mijn hart vast als ik de helikopters van Israël op tv de raketten zie afvuren, en denk dan: Nou, nou, Kan dat niet een beetje anders. . .Nou blijkbaar niet! Ik kan echt niet geloven dat Israël dit voor z’n lol doet. Zij weten als geen ander dat hun hele natie op het spel staat en hebben absoluut geen vertrouwen in de volken om hen heen. Vergis je niet hoe en in welke hoedanigheid zij in vijf oorlogen zich hebben moeten verdedigen! Toen Engeland daar de baas was vielen ze toch ook niet aan! Toen begon men toch ook geen Intifadah! Toen stonden de Islamitische “heilige plaatsen” ook niet bovenaan de lijst.

Arafat zoekt juist naar de escalatie! Hij bereidt ze misschien zelfs nog voor ook. . . .Hij hoopt er op en vindt het prachtig wanneer Israel reageert op fatale uitlokkingen van de Hesbollah en Hamas door dodelijke zelfmoordacties die hij dan misschien nog wel mag veroordelen in gebroken Engels. . .maar in de Arabische media en kranten spreekt hij duidelijk heel andere, en vooral opruiende oorlogszuchtige taal. Hij zeurt maar bij de volken van de aarde om geld en steun in zijn oorlog tegen ‘De onmenselijke politiek’ van Israel.. Terwijl de huichelachtige “volken der aarde” wel mee moeten doen vanwege de olie van de Arabieren. Zie je ze de Koerden al helpen? De Bijbel voorzegd dat het loopt zoals het loopt en daar is eigenlijk alles mee gezegd. Niemand hoeft hier profetie te vervullen door het toepassen van welke politiek dan ook. Of dat nu een “politiek van dood en haat” is of dat iedereen ineens gaat rondrennen met bloemen tussen de tanden (al zou dat ook wel aardig zijn.) Nee.. het is een geheimenis en Geschreven is geschreven. . .Feitelijk is het al reeds vervuld, maar die stelling is net zo moeilijk te ontleden als bijvoorbeeld het onderwerp: “De uitverkiezing” of “De Drie-eenheid” of “Schiep God het kwaad”?

Het klinkt misschien gek in de oren, maar de bijbel draagt inderdaad ieder christen op om onvoorwaardelijk achter Israël te staan (de wortel en olijftak waarop wij als christen als wilde olijftak zijn geënt). Duidelijker is Gods Woord die zeer duidelijk is over deze materie, om te beginnen raad ik iedereen aan om Romeinen 11 eens in z’n geheel te lezen Voorwaarde is alleen: Om het geestelijk te kunnen geloven en verstaan is “De Wedergeboorte” noodzakelijk, (Velen missen een belangrijk dll’tje, waardoor sommige zaken “grijs” blijven waardoor men er overheen leest). Men kan wel zeggen dat dat volk niet bestaat, maar dat geldt echt niet meer; de hele huidige jonge generatie, en dat is al een meerderheid, is wel degelijk Palestijn. Bovendien waren alle inwoners van ‘Palestina’ van voor 1948, inclusief de Joden die zelfs in meerderheid het land bewoonden ‘Palestijn’. De “tweedeling” van identiteit kwam toen ik meen Egypte of Syrië de moslimbroeders opriep om Palestina onmiddellijk te verlaten voor hun eigen bestwil en veiligheid omdat Israël van de kaart geveegd ging worden. Daarna, als Israël “Judenrein” zou zijn, kon men weer veilig terugkeren. Toen de rollen omdraaiden en Israël geen katje bleek om zonder handschoenen aan te pakken, werden zij plotseling ineens vluchtelingen, wat feitelijk een halve waarheid is. En die halve waarheden zijn vaak veel gevaarlijker dan een hele leugen! Enne. . wist je dat de huidige generatie Israëliërs ook echt Israëliërs zijn!

Bronnen:
De Bijbel
Het Geheim van Jeruzalem door J.I. van Baaren

©XcsM voor FAQ-online 2002