Wie begon de Al Aksa Intifada?

Bron: Hoor Israël

Wie begon de Al Aksa Intifada? Shlomo Ben Ami and Barak moeten een onderzoek naar de gebeurtenissen op de Tempel berg vrezen.

Er wordt algemeen geschreven in de wereld nieuws media dat de huidige Intifada is begonnen met bezoek van Ariël Sharon (destijds knessetlid) aan de Tempelberg. In een Rapport van Artsen voor Mensenrechten uit Boston bijvoorbeeld, staat:

“De huidige crisis werd aangestoken op 28 september, toen Israëls Likoed partijleider Ariël Sharon een bezoek bracht aan Haram al-Sharifa op de Tempelberg, een plaats in Jeruzalem die heilig is voor zowel Joden als Moslims, begeleid door hon-derden Israëli’s en oproerpolitie … Relletjes en demonstraties door Palestijnen volgden op Sharons bezoek…” 1

Het AL-AHRAM WEEKBLAD van 2-9 nov. 2000 zegt het zelfs nog bondiger:

“Ariël Sharon bracht, met een beetje hulp van Barak, het proces opgang dat een einde zou maken aan het 25-jaar-lange vredes- proces…” 2

Het weekblad beweert ook: “Meer dan Sharons bezoek, was het de doelbewuste moord op de 12-jarige-Mohamed Al-Dorra dat de opstand uitlokte.” 3

Wat de mensen vergeten zijn, is de reden waarom MK Ariël Sharon naar de Tempelberg ging. Hij ging daarheen om de doelbewuste vernieling van gedeelten van de meest heilige plaats van het Jodendom te onderzoeken. De Palestijnen hebben duidelijk en bij herhaling alle Joods aanspraken op het Heilige Land verworpen, en hun vernieling van de Tempelberg was een tragisch en onherstelbare poging om de geschiedenis te herschrijven:

“De Balfour Declaratie, het mandaat voor Palestina en alles wat daarop gebaseerd is, is van nul en generlei waarde. Claims van historische of religieuse banden van Joden en [het land] Palestina zijn onverenigbaar met de feiten van de geschie-denis..” –
Het Palestijnse Nationale Handvest.

Zes maanden na de gebeurtenissen vertelde Minister van Communicatie van de Palestijnse Autoriteit Imad Faluji op een PLO bijeenkomst in het Ein Hilwe vluchtelingenkamp in Zuid Libanon op een vrijdag dat de vijf-maanden oude intifada geen spontane reactie was op het bezoek in september van Premier Ariël Sharon aan de Tempelberg, maar gepland was nadat de vredesbesprekingen in juli mislukt waren.

“Het [de opstand] was reeds gepland sinds [PA] Voorzitter [Jasser] Arafat terugkwam van Camp David, toen hij de tafels omkeerde op de vroegere PA Minister vannAmerikaanse president en de Amerikaanse voorwaarden verwierp.” Communicatie Imad Faluji 2 Maart 2001

Wat er in werkelijkheid gebeurde
17 mei 2000
De eerste berichten over uitgebreide opgravingen op de Tempelberg worden bekend. Jehoeda Ezion is erin geslaagd foto’s en fragmenten van opgravingen te pakken te krijgen uit de door de Palestijnen weggeworpen brokstukken van wat door de Israël Archeologische Associatie [IAA] op de Tempelberg werd opgegraven. Op deze foto’s staat een indrukwekkend groot stuk steen, dat deel uitmaakte van een poort. Volgens archeoloog Professor Ronnie Reich toont het profiel van deze steen opvallend veel gelijkenis met een deel van de Tripel Poort in de zuidelijke muur van de Tempelberg, welke dateert uit de periode van de Tweede Tempel.

19 mei 2000
Rede, uitgesproken in de Al Aksa Moskee op de Tempelberg, in Jeruzalem: “Deze Moskee zal niemand binnengaan door onderhandelingen of vredesover- eenkomsten. Deze Moskee zal men alleen binnengaan wanneer hij bevrijd is door legers. Door legers, die “de grond tot poeder fijn zullen stampen”, dat zal de ongelovigen en hun agenten onthoofden. Jeruzalem zal terugkeren tot de Moslims maar niet door rede. Het zal terugkeren tot de Islam en Moslims. Het zal niet de hoofdstad zijn van de Palestijnse staat, maar het zal Insja’Allah, de hoofdstad van de Islamitische Kilafaat Staat zijn. De Islamitische Kilafaat Staat die over de hoofden van Europa, Rusland en de V.S. zal lopen. Dit is wat de Islam ons vertelt, en zo was de geschiedenis. Lees de geschiedenis als je wilt, en je zult zien dat oorlog na oorlog voortduurde tussen Islam en de ongelovigen…”4

10 juni 2000
Nieuwe constructies op het noord-oostelijke deel van de Berg.

11 juni 2000
De ‘Commissie voor de Preventie van de Vernieling van Antiquiteiten op de Tempel berg’ wordt opgezet en plaatst een grote advertentie in het dagblad Haäretz. De advertentie bevat een petitie gericht aan de Minister President om de vernietiging van de antiquiteiten op de Berg te laten stoppen. 80 Knesset- leden hebben deze petitie getekend, samen met vele andere publieke figuren.

12 juni 2000
Minister voor Jeruzalem Aangelegenheden, Chaim Ramon heeft een ont- moeting met de Commissie voor de Preventie van de Vernieling van Antiqui- teiten op de Tempel berg. Ramon zei dat de constructie in zijn eindfase is en dat er nu niets aan gedaan kan worden. Hij zei ook dat hij de Wakf over geen enkele “rode lijn” zou laten gaan. Maar hij wist niet dat IAA archeologen niet mogen rapporteren of foto’s mogen nemen van de Berg.

12 juni 2000
De Media maken melding van nieuwe constructies nabij de Golden Gate. Foto’s die een maand geleden genomen waren tonen het constructiemateriaal dat hiervoor gebruikt werd.

13 juni 2000
Het Tempel Instituut van Jeruzalem heeft een film geproduceerd die de archeologische vernielingen en heiligschennis van de Tempelberg heeft vastgelegd. Deze video wordt genoemd: “Herleving van de Stenen: De geschiedenis van Israëls onafgemaakte strijd om aanspraken op de Tempel- berg”. Het bevat exclusieve interviews en fotoreportages en toont de realiteit van de Tempelberg vandaag.

13 juni 2000
Betrouwbare bronnen zeggen dat er nog meer vrachtauto’s gezien zijn die de Tempelberg in en uitgaan.

15 juni 2000
De Politie houdt functionarissen van de Gemeente Jeruzalem tegen van een inspectietocht naar het werk van de Wakf (Islamitische religieus beheers- organisatie) en de Israelisch Islamitische beweging op de Tempelberg. Trac- toren en vrachtauto’s werken hard de laatste weken, aan projecten langs de oostelijke rand van de Tempelberg, tot aan de Stallen van Salomo, waar afgesloten delen vier maanden geleden werden heropend. Twee grote steenstructuren zijn opge richt. De gemeente klaagde gisteren officiëel over de dwarsboming van de pogingen van het hoofd van de afdeling voor het toezicht.

15 juni 2000
Een groep knessetleden heeft voorgesteld om gezamelijk volgende week een tocht te maken over de Tempelberg, en verslag uit te brengen over de recente constructies en de archeologische reliquien die op de berg bewaard worden.

15 juni 2000
De Commissie voor de Preventie van de Vernieling van Antiquiteiten op de Tempelberg zal vandaag een bespreking hebben met IAA directeur Amir Drori.

18 juni 2000
De IAA en de CPVAT zijn overeengekomen samen te werken.

18 juni 2000
Het blijkt dat de Islamitische Beweging van plan is een vierde moskee op de Tempelberg te bouwen. De Islamitische Beweging in Israel heeft een meester- plan om de vierde moskee te bouwen op de oostzijde van de Tempelberg, zoals blijkt uit een gedetailleerd rapport dat door veiligheids functionarissen is opgesteld, waarin beschreven staat hoe de Wakf en de Islamitische Beweging de heilige plaats bezien. De bouw van de moskee is een lange termijn plan dat tot nu toe nog pas in het discussie-stadium is, in tegenstelling tot andere plannen die in het rapport genoemd worden.

18 juni 2000
DEZE KEER IS HET WERKELIJK EEN RAMP. Een amateur video, die een week geleden is opgenomen op de nieuwe constructie-site toont een enorme hoop metselstenen. De hele oostzijde van de Tempelberg is een bouwplaats geworden. Opnieuw worden vrachtauto’s gezien die de berg in en uitgaan. Er zijn vele nieuwe aardhopen. Deze keer is het een echte ramp. De nieuw geplande constructie is pal boven de resten van onze oude Tempel (volgens de traditionele overlevering, volgens welke het Heiligste der Heiligen op de plaats van de Dome of the Rock gestaan heeft).

19 juni 2000
De rondtocht van de knessetleden zal dinsdag plaatsvinden. We zullen de berg met camera’s opgaan om de vernielingen te filmen. Ik hoop dat een en ander niet op het laatste moment wordt afgelast. IAA directeur en de district-commandant van de politie van Jeruzalem zullen meegaan op de tocht.

20 juni 2000
De rondtocht van de knessetleden was een grote teleurstelling. De media waren niet toegestaan mee te gaan. Zij konden de ondergrondse structuren niet bezoeken om te controleren hoeveel er daar gebouwd wordt. Het was hen niet toegestaan foto’s te maken. De Wakf mannen betrapten een van de mensen erop foto’s te maken. De politiecommandant van de Oude Stad, Raa’nan Tal, viel hem aan. Hij duwde hem en dreigde hem van de Tempelberg te verwijderen. De Wakf was erin geslaagd bijna al het bouwmateriaal dat op de video te zien was, te verbergen.

20 juni 2000
De IAA heeft een dringende brief gestuurd naar de Advocaat Generaal, waarin hij hem waarschuwt voor het onmiddellijke gevaar van het gebied vlakbij de oostelijke muur van de Tempelberg. Het is een gebied van een ondergronds gewelf dat zich uitstrekt naar het noorden van de Stallen van Salomo. De laatste dagen is de Wakf begonnen dit gedeelte te onmantelen. Het is op de foto’s te zien, die over een paar dagen gepubliceerd zullen worden. Een archeologische opgraving in deze kelder zou ons veel kunnen leren over het gebied ten noorden van Salomo’s Stallen.

22 juni 2000
Dankzij de opmerkzaamheid van Chaim Richman is nu duidelijk dat verscheidene nieuwe ornamentale dakramen, van glas en metaal, onlangs bevestigd zijn in de vloer boven het gebied waar een ondergrondse moskee is gevestigd in de Stallen van Salomo.

22 juni 2000
De advocaat-generaal van de Staat, Elyakim Rubinstein zal donderdag een ontmoeting hebben met hoge politiefunctionarissen en leden van de Algemene Veiligheids Dienst (AVD/Sjin Beit) om de situatie te evalueren.

23 juni 2000
In vervolg op de bespreking met de politie en veiligheidsfunctionarissen gisteren, heeft Advocaat-Generaal Elyakim Rubinstein besloten om voorlopig geen stappen te ondernemen tegen de constructiewerkzaamheden van de Wakf op de Tempelberg. Zij beslissing kwam, ondanks een nieuw gepubliceerd rapport van de Gemeente Jeruzalem, met details over ernstige overtredingen van bouwvoorschriften door de Moslim-autoriteiten op de Berg. De bespreking op het kantoor van de advocaat-generaal werd gehouden om een antwoord te formuleren op een petitie die bij de Hoge Raad van Justitie was ingediend en waarin werd gevraagd om de Wakf te doen stoppen met het werk op de Tempelberg. Functionarissen van de Gemeente Jeruzalem drukten hun ongenoegen uit dat zij niet waren uitgenodigd voor de bespreking, met name in het licht van het rapport dat de gemeente zelf had opgesteld over de voort- durende archeologische schade die aan de site berokkend wordt. Het rapport vermeldt dat twee nieuwe structuren, zowel als een aantal vervoerbare structuren ontdekt waren door de functionarissen van de gemeente tijdens een recente inspectietocht en dat het werk aan de Stallen van Salomo doorgaat.

26 juni 2000
Bekende schrijvers sturen een brief aan Minister President Ehud Barak en eisen dat hij de vernieling van de Tempelberg stopzet.

26 juni 2000
De Commissie voor de Preventie van de Vernieling van Antiquiteiten op de Tempel berg heeft een ontmoeting met dec advocat-generaal van de staat, Elyakim Rubinstein. De A-G stemt er mee in dat de situatie op de Tempelberg hoogst ernstig is. Hij zegt dat al enige actie is ondernomen om verdere bouw in de toekomst te voorkomen. Hij geeft de politie instructies om de aanvoer van verder bouwmateriaal tegen te houden. Het is verbazingwekkend dat de A-G niet op de hoogte zei te zijn van het verbod van de media om over het onderwerp te rapporteren. Hij zei dat er geen wet is die dit kan verbieden.

26 juni 2000
Vandaag werd een grote stofwolk gezien tussen 18.30 en 19.30 uur, terwijl een tractor bij de Golden Gate bezig was met constructiewerkzaamheden. We weten nog steeds niet precies wat ze daar doen. De CPVAT heeft er bij Premier Ehud Barak dringend op aangedrongen de constructiewerkzaamheden onmiddellijk te doen stoppen.

27 juni 2000
Tractors en vrachtauto’s werken op de Berg. Een groot gebied wordt voorbereid om geplaveid te worden.

28 juni 2000
Een artikel van Eilat Mazar drukt de Archeologische ramp uit.

28 juni 2000
De Minister-President roept een dringende vergadering bijeen over de constructie op de Tempelberg.

28 juni 2000
“Biblical Archaeology Review” volgt en verslaat nu de vernielingen op de Berg en roept om hulp.

28 juni 2000
Al meer dan een week stuurt de CPVAT dringende verzoeken aan de Minister-President. De MP weigert op welke manier dan ook op deze verzoeken te reageren.

28 juni 2000
De bespreking op het kantoor van de Minister-President eindigt met een Orwelliaanse verklaring die wordt uigegeven na de bespreking, waarin het kantoor van de Minister-President verklaart dat Barak “toegewijd blijft aan het bewaren van de status quo en de preventie van archeologische schade.” Nationaal Veiligheids Adviseur Danny Yatom legt later uit dat Baraks idee van “status quo” was om de Wakf niet tegen te houden om met de constructie door te gaan. (Ik begrijp niet hoe de huidige vernieling “Status Quo” genoemd kan worden?)

28 juni 2000
Vandaag vond een kleine demonstratie plaats bij de Leeuwenpoort tegen de vernielingen door de Wakf van de Tempelberg. De demonstranten werden aangevallen door een bende van 150 Moslims, die georganiseerd werden door de Moslim Wakf op de Berg. Zij vernielden de spandoeken en sloegen de demonstranten. 5 mensen werden door de politie gearresteerd.

28 juni 2000
Toen wij gisteren langs de oostzijde van de Tempelberg wandelden, van het zuiden naar het noorden, was het bewijs van de constructiewerkzaamheden duidelijk te zien. Het gebied is een grote puinhoop, verscheidenen bouwconstructies zijn al in een ver gevorderd stadium en er liggen grote hopen puinafval, met duidelijk significante archeologische vondsten. Er lagen buizen voor aanleg van waterleidingsystemen voor grote gebouwen. Zoals ik na mijn vorig bezoek reeds had opgemerkt, worden er grote construc-tieblokken op de bouwplaats afgeleverd. Gisteren echter, toen ik daar wandelde, zag ik ook een grote hoeveelheid spiksplinter nieuwe water Ieidingbuizen, van het type dat gebruikt wordt in grote gebouwen voor de waterleiding,” zegt Chaim Richman die gisteren de Tempelberg bezocht.

29 juni 2000
De Israelische Regering verbiedt het maken van luchtfoto’s boven de Tempelberg. Benny Liss, een reporter van Israël televisie suggereert dat er een zekere mate van samenwerking bestaat tussen de Wakf en de Israëlische wet-uitvoerende autoriteiten betreffende de illegale bouwactiviteiten. In een gesprek met Arutz-7, zegt Liss dat hij drie dagen geleden een helicopter gehuurd had om boven de Berg te vliegen in een poging om een overzicht vanuit de lucht te krijgen en te zien wat daar nu eigenlijk gebeurt. Liss: “Vlak voor het vertrek kreeg ik een telefonisch bericht van de helicoptermaat-schappij, dat de Waqf over de voorgenomen vlucht was ingelicht, de politie had gebeld, dat de politie de verkeerstoren op het vliegveld Atarot [nabij Jeruzalem] had gebeld, die op zijn beurt de piloot had geinformeerd dat hij geen toestemming kreeg om over de Berg te vliegen. De Wakf [en wie nog meer?] heeft er belang bij dat er geen foto’s gepubliceerd worden van wat er gebeurt op het Tempelplein.”

2 juli 2000
Chaim Richman rapporteert over grote hoeveelheden rioolbuizen op de Tempelberg.

2 juli 2000
MP Ehud Barak verwerpt een dringende aanbeveling van de CPVAT betreffende de te verwachte graafwerkzaamheden voor de rioolbuizen. Wij weten nog steeds niet wat hij zal beslissen om te doen.

7 juli
De CPVAT kreeg twee nieuwe rapporten over constructiewerkzaamheden ten zuiden van de trappen die naar de Dome of the Rock voeren. Grote hopen aarden worden er waargenomen.

16 juli 2000
Uit een gesprek dat de CPVAT had met de polite van de Tempelberg blijkt, dat hoewel vrachtauto’s daar in het algemeen niet worden toegelaten, de vrachtauto’s nu een speciale vergunning van hoge politiefunctionarissen hebben om de Tempelberg op te rijden. Zij zeiden dat twee weken daarvoor zij opdracht hadden gekregen om de vrachtwagens tegen te houden, maar na twee dagen werd het verbod weer opgeheven.

23 augustus 2000
Leden van de CPVAT hebben Minister van Cultuur en Communicatie, Rabbijn Michael Melchior gevraagd te helpen een gesprek te organiseren met de Minister President. Melchior vertelde hen dat de MP, Minister van Interne Veiligheid en de Minister van Justitie de beweringen van de CPVAT, dat er wat gaande is op de Tempelberg, verwerpen. Volgens hen gebeurt daar helemaal niets. De volgende personen hebben zich aangesloten bij de CPVAT: Gen. Dan Shomron, ex Chef Generale Staf, Prof. Uriël Reichman, Prof. Amos Kloner van de Bar-Ilan Universiteit, Prof. Moshe Kocavi van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en Prof. Eliëzer Oren van de Ben Gurion Universiteit in Beër Sjewa, allen Archeologen en lid van de Israëlische Archeologische Raad.

21 september 2000
Israël houdt sedert de afgelopen 8 dagen alle constructiemateriaal dat de Tempelberg wil opgaan, tegen. De Waqf klaagt dat Israël de Berg belegert en dreigt dat dit het hele gebied in een conflict kan storten.

22 september 2000
Arafat instrueert de Tanziem om het oproer op te voeren. Palestijnse veilig-heidsfunctionarissen roepen nu rechtstreeks op tot geweld en geven opdracht dat de Palestijnse politie op Israëlische soldaten, politie en burgers moet schieten.

27 september 2000
Palestijnen dreigen met geweld op grote schaal, ten einde de controle over het gebied onder de Westelijke Muur onder controle te kunnen krijgen. Een grote Israëlische troepenmacht wordt onder de Tempelberg gestationeerd.

Jibrib Rajoub, hoofd van de PA Preventieve Veiligheid, slaagt erin de Israë-lische regering (de als Minister van Interne Veiligheid functionerende Minister van Buitenlandse Zaken Shlomo Ben Ami) te doen geloven dat er geen reac-tie zal zijn op een bezoek van van Arik Sharon aan de Tempelberg, zolang Sharon maar geen poging zal ondernemen de moskee binnen te gaan. Rajoub deed de belofte in een transatlantisch telefoongesprek met Ben Ami, terwijl deze laatste in de VS was.

28 september 2000
Knessetlid Arik Sharon brengt een bezoek aan de Tempelberg en verklaart: „De Tempelberg is van ons en blijft van ons. Het is de heiligste plaats van het Jodendom en het is het recht van iedere Jood om de Tempelberg te bezoeken.”

De rest is geschiedenis.

Bron: Temple Mount Archeological Destruction

[Red. FAQ-online: HIER kun je de updates van het Tempel Instituut lezen]

Een onderzoek naar de gebeurtenissen op de Tempel berg
Shlomo Ben Ami and Barak moeten een onderzoek naar de gebeurtenissen op de Tempel berg vrezen

Door Akiva Eldar (Ha’arets, 14november 2000)

Sjlomo Ben-Ami’s beste vrienden begrijpen niet wat er gebeurd is met deze moderne, wijze man, de laatste tijd. Het is iedereen opgevallen dat sinds het begin van de Intifada hij meer Minister van Politie dan Minister van Buiten-landse Zaken is geworden, meer Ehud Barak en minder Shimon Peres. De kwaliteit van de discussies die hij gevoerd heeft op het Ministerie van Buiten-landse Zaken, om een strategie van diplomatie en informatie te formuleren tegen de Palestijnen is slechts vergelijkbaar met de dagen van Abba Eban. De anti-Arafat-sfeer daar is echter meer vergelijkbaar met die uit de laatste dagen van David Levy. Sommigen van de mensen rond Ben-Ami geven de schuld aan zijn strategische adviseur, Chaim Assa, die het rechter oor van zijn baas heeft. Anderen, die een serieuzere kijk op de zaak hebben, suggereren dat de bron van de ommezwaai te vinden is in depersoonlijkheid van Ben-Ami zelf. Zij zeggen dat Arafat of de meest gevoelige zenuw van de professor in de geschiedenis is gestapt – zijn ego. Ben-Ami was de drijvende kracht achter Camp David 2000. Hij vertelde iedereen dat hij de deal bijna gesloten had met Abu Ala op het Stockhol-spoor. Zelfs na zijn terugkeer uit Washington,een paar dagen nadat Sharon van de Tempelberg was afgekomen, zei Ben-Ami dat wanneer hem slechts nog een paar weken zou worden gegeven, hij alle losse eindjes aan elkaar zou knopen.

Ben-Ami beschouwt Arafat als een dubbele verrader. Hij heeft Ben-Ami pijnlijk getroffen toen hij de glorie van de vrede wegnam van de minister van buitenlandse zaken, waardoor de Israëlische diplomaten terug naar huis werden gezonden uit de Golf- en Maghreb staten. En vervolgens zendt Arafat Jabril Rajoub om Ben-Ami-s veren glad te strijken en hem te verzekeren dat het bezoek van Ariël Sharon aan de Tempelberg zonder incident zal passeren.

Wanneer de Staatscommissie van Onderzoek naar de gebeurtenissen rond-om de Tempelberg zijn werk beëindigd heeft, zal het duidelijk zijn waarom zich hij zo fel verzet heeft tegen de instelling van een dergelijke commissie. Zij zou-den kunnen vragen wie Sharon toestemming gaf de gevoelige plaats te be-zoeken; waarom Ben-Ami weigerde de telefoon van Feisal Husseini aan te nemen, toen Ben-Ami in de Verenigde Staten was; wat Husseini aan Ami Gluska, de assistent van Ben-Ami, vertelde; en wie de politie de opdracht gaf om life-munitie te gebruiken tegen de demonstranten. (Nawaf Massalha, Ben-Ami’s plaatsvervanger, zegt dat twee families, wier zonen werden doodge-schoten, een klacht hebben ingediend en bereid zijn de lichamen ter autopsie te geven, om aan te tonen dat zij in de rug geschoten waren.)

De Staatscommissie van Onderzoek mag niet stoppen bij het Ministerie van Interne Veiligheid. Gedurende de gehele gebeurtenissen stond Ben-Ami in direct contact met Minister President Ehud Barak, en niet alleen per tele-foon…

Independent Media Review and Analysis
ibid.
ibid. In feite is het tegendeel waar: “Who killed Mohammed al-Dura?”
The Middle East Media and Research Institute
Zie ook: „How PA Violence was planned”. Report by Palestinian Media Watch
Palestijnse Authoriteit van Minister Communicatie zegt dat AlAksa Intifada al in juli (maanden te voren) gepland was en andere Engelse artikelen, een productie van Joseph E. Katz, Analyst van het Politieke Midden Oosten en Religieuze Geschiedenis, Brooklyn, New York

Bron en met toestemming:
Hoor Israel