Het leven van Ovadja ben Ja’aqov Sforno (Rav Sforno)

Leringen en werken van Rav Sforno

Rav Sforno’s leerstelling was altijd duidelijk. Hij was in staat de diepere betekenis in wetenschap en filosofie te vinden. Ook was hij in staat dwaalleer en verkeerde ideeën te onderscheppen. Zijn ideeën werden merendeels door zijn gelijken en omgeving geaccepteerd. Zijn werken vormen een grote schat aan kennis.

Rav Sforno schreef het filosofische werk “Or Ammiem“. In dit werk weerlegde hij het idee van niet-Joodse filosofen zoals Aristoteles die niet in de Joodse G’d geloofden. Hij stuurde een Latijnse vertaling naar zijn bevriende koning en probeerde een – aan koning Henry opgedragen – Latijnse vertaling onder de niet-Joodse geleerden te verspreiden. De Katholieke leiders hebben hier een stokje voor gestoken. Het boek werd niet gedrukt en dus niet uitgegeven onder het argument dat het boek het onderwerp slechts vanuit een Joods standpunt werd benaderd.
Twee jaren later, bracht Rav Jechiel van Pisa zijn “Sefer Minchas Kano’os”  uit waarin hij met vele ideeën van Or Ammiem oneens is.  Uit zijn diepe respect voor Rav Sforno vermeldde hij nooit Rav Sforno’s naam.

Een ander werk van Rav Sforno worden de acht boeken van Euclid’s Geometrie behandeld. Hiermee bracht Rav Sforno de meest completere analyse over wiskunde en geometrie van zijn tijd uit.

Zijn verklaring op de Tora – Kavonot Hatora – is voor het eerst door zijn kleinzoon Rav Chananel Sforno gepubliceerd in 1567 in Venetië. Rav Sforno gaat hierin verder dan de logische opeenvolging van de gebeurtenissen in de Tora en de logica achter mitswes. Rav Sforno legt de filosofische zijde van de Tora en emoenah uit, waarin hij meer voorkeur had dan de ingewikkelde mystieke verklaringen. Hij hield zich exact aan de letterlijke tekst, waardoor hij bewees dat hij een zeer groot letterkundige was.

Rav Sforno heeft ook commentaren op Sjier Hasjieriem (Hooglied), Tehilliem (Psalmen), “Misjpat Zedek”  (Ijov), Jonah, Havaqoeq en Zecharjah – die in 1724 in Amsterdam gepubliceerd werd met de “Likkoete Sjosjanniem” van David ibn van Hin werd uitgebracht. Ook heeft hij commentaren op  Kohelet (Prediker) en Misjneh Pirke Avot geschreven.

Rav Ovadja Rav Sforno volgde vaak de verklaringen van de gezaghebbende verklaarder Ralbag. Zijn commentaren zijn al eeuwen erg populair onder de talmiediem en aan vele Choemasjiem met commentaren van Rasji, RaMBaN, Ibn Ezra en anderen toegevoegd.

Andere werken, zoals een verzameling van zijn sjioeriem en Hebreeuws grammatica werden in manuscripten bewaard. Deze zijn echter nooit gepubliceerd.

Bronnen o.a.:
Chabad.org
Rav Ovadiah Rav Sforno ZT”L van David Hill, Elmora Hills Minyan

©FAQ-online 2009