Rabbi Moshe Weiner’s Pesach boodschap voor alle Noachieden

Geschreven door Rabbi Moshe Weiner. Vertaald door de redactie

Bron: asknoach

Op de verjaardag van Rabbi Menachem Mendel Schneerson (11 Nissan), de grote spirituele leider van de generatie, neem ik de gelegenheid om deze brief te schrijven. Rabbi Menachem Mendel Schneerson maakte ons bewust van de mogelijkheden en de verantwoordelijkheid om de leringen van de Zeven Noachidische wetten te verspreiden die door G’d aan Mozes werd gegeven: Zij zullen de Zeven Universele Wetten die aan Adam en Noach en aan de gehele mensheid na hen werden gegeven en de juk van het Koningschap van de Hemel volledig accepteren.

Zoals zijn studenten dit al deden, roepen wij alle mensen op om te geloven in één G’d, de enige Schepper van het Universum en om alle Zijn geboden vreugdevol te vervullen. Dit is de enige correctie voor iedereen zowel als individu als voor alle samenlevingen.

Het feest van Pesach wordt door Israël al meer dan 3300 jaar gevierd als feest van vrijheid. Tijdens Pesach verloste G’d ons van de slavernij en maakte van ons een natie. Door Mozes Zijn dienaar gaf G’d ons de Tora op de berg Sinaï.

Van dit feest kan iedereen het geloof en vertrouwen in alleen G’d leren en dat Hij degene is die verlost en redt. Het volk van Israël gelooft al voor duizenden jaren in de redding van G’d.

Het is ook gepast te geloven en te vertrouwen dat G’d van hemel en aarde voor iedereen zorgt en dat iedereen een eigen rol en doel heeft in de wereld. Deze rol begint dat een persoon komt tot een compleet geloof in G’d en het accepteren van het juk van het Koningschap en het naleven van Zijn geboden in vreugde.

Wij leren van het feest Pesach volgens de geleerden (in gezegende herinnering ) waarbij Israël werd bevrijdt uit Egypte dat de ware Messias uit het Huis van David Israël zal verlossen. De Messias zal alle mensen van Israël die in ballingschap leven terug brengen naar het land Israël en zal de heilige en mooie Tempel bouwen.

Dit is ook een onderdeel van het feest van vrijheid: we vieren niet alleen onze verleden van Egypte maar ook geloof en verwachting in de toekomstige vrijheid dat G’d ons beloofde.

De toekomstige verlossing door de Messias zal lijken op de verlossing van Israël ut Egypte door Mozes onze leraar. Maar het zal groot en wonderbaarlijk vergeleken met de miraculeuze verlossing van de slavernij uit Egypte die beschreven staat in het boek Exodus. (Hier wordt verwezen naar Michah 7:15)

Eén van de wonderen in toekomstige verlossing is de openbaring van de G’ddelijk licht dat zal schijnen op de gehele wereld en op de gehele mensheid (Jesaja 60:3). Van de kracht van dit licht zullen alle mensen het ware bestaan van de Meester van de Wereld herkennen, Degene die de hele wereld vult, zoals staat geschreven in Jesaja 52:8-10: “Met hun eigen ogen zullen zij zien dat G’d terug gaat naar Zion. Barst los en zing samen in koor, O ruïne van Jeruzalem samen, voor G’d het de Zijn mensen getroost; Hij zal Jeruzalem verlossen. G’d heeft Zijn Heilige arm ontbloot voor de ogen van alle naties. De gehele aarde ziet de verlossing van onze G’d.”

Zoals Mozes onze leraar op de berg Sinaï de wereld begon te herstellen inclusief de Kinderen van Noach door het geven van de Zeven geboden dat zij werden geboden die te onderhouden. Zo ook zal de Messias de wereld leren en laten zien (maar dan op een meer wonderbaarlijke wijze) het zelfde dat aan Mozes werd geopenbaard en mee begonnen was.

Het is voor ons alleen van groot belang voor hemzelf en zijn gemeenschap met geloof en verwachting te kijken naar de toekomstige vrijheid voor de gehele wereld. Dit zal de vrijheid zijn van alle kwaad en bedrog en een verlossing waarbij wij vanuit het duisternis naar een groot en zuiver licht.

Hoe groot zijn de woorden van Maimonides (Rambam) in de wetten van inkeer. Hoofdstuk 3: “Het is voor ieder mens nodig om hemzelf door het gehele jaar te onderzoeken en te bekijken of zijn verdienste en aansprakelijkheid in evenwicht is en ook of de wereld in evenwicht is tussen verdienste en aansprakelijkheid… als een persoon een mitzwe (goede daad) doet dan brengt hij de gehele wereld meer naar de kant van verdienste en brengt zo de bevrijding en verlossing zowel voor hemzelf als voor anderen. “

Een ieder die dit aanneemt zou meer goede daden en vriendelijkheid moeten doen en zal door zijn verdienste deel hebben aan het grote licht die de Messias schijnt over de wereld.